รัฐบาลเตรียมดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG เน้นความยั่งยืน ชี้เป็นวาระสำคัญของชาติหลังการแพร่ระบาด COVID-19

รัฐบาลไทยเตรียมผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG หลังจากนี้ และจะอยู่ในวาระสำคัญของชาติ รวมถึงในงบประมาณปี 2022 หลังจากนี้ โดยมองว่าจะสามารถใช้โมเดลเศรษฐกิจดังกล่าวขับเคลื่อนไทยได้

Thailand Forest ป่า ไทย
ภาพจาก Shutterstock

รัฐบาลไทยเตรียมผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยมองว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศไทยคือ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม และยังเป็นการเชื่อมโยงกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้รัฐบาลยังมองว่ายังจะสามารถเพิ่มขนาดของเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้มากกว่าเดิม เพิ่มการจ้างงานได้มากขึ้นอีกทางหนึ่ง

สำหรับโมเดล BCG ของประเทศไทยนั้นย่อมาจาก Bio-Circular-Green Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว แนวคิดที่ทำให้รัฐบาลไทยต้องการผลักดันนั้นมาจาก ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมจากการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา ขณะเดียวกันการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจไทยเป็นรูปแบบทำมากแต่ได้น้อย ไม่เกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้มากที่ควร

โดยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่รัฐบาลจะผลักดันในช่วง 5 ปีข้างหน้านี้ ประกอบไปด้วย 4 ด้านสำคัญได้แก่

  1. เกษตรและอาหาร
  2. สุขภาพและการแพทย์
  3. พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ
  4. การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สำหรับ 4 ด้านเศรษฐกิจไทยข้างต้นมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศปี 2018 รวมกัน 3.4 ล้านล้านบาท คิดเป็น 21% ของ GDP ไทย และยังมีการจ้างแรงงานรวมกัน 16.5 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณ 50% ของการจ้างงานรวมของไทย

นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังเตรียมยกโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นวาระแห่งชาติ สำหรับการดำเนินวิถีชีวิตใหม่หลังการระบาดของ COVID-19 และจะเตรียมอยู่ในกรอบการทำงานของงบประมาณปี 2565 ด้วย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ