นายกรัฐมนตรีย้ำ 4 เรื่องฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังโควิด งบประมาณรายจ่ายมีอยู่อย่างจำกัดต้องใช้ให้คุ้มค่า

นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึง 4 เรื่องสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยผ่านการจัดทำงบประมาณของปี 2565 หลังจากนี้ และได้กล่าวว่างบประมาณของไทยมีอยู่อย่างจำกัด ต้องใช้เงินดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ภาพจาก Shutterstock

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงถึงการทำงบประมาณประจำปี 2565 เพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติให้ไวที่สุด และเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้น งบประมาณรายจ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัดจะต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขณะเดียวกันงบประมาณในปี 2565 ของไทยจะขาดดุลมากกว่างบประมาณปี 2564 อยู่ 91,037.5 ล้านบาท

ในการจัดทำงบประมาณของไทยในปีงบประมาณ 2565 นายกรัฐมนตรีได้กล่าวโดยให้ความเชื่อมั่นว่า งบประมาณขาดดุลนั้นอยู่ในจำนวนที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และงบที่ขาดดุลจะทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตได้ปกติตามศักยภาพต่อไป

เรื่องสำคัญของงบประมาณในปี 2565 ที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ ได้แก่

  1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ เช่น ส่งเสริมการจ้างงาน การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ SME ฯลฯ
  2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ การยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง การปรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ฯลฯ
  3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เช่น การยกระดับ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม การเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ
  4. การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม การเสริมสร้างความมั่นคงและการบริหารจัดการความเสี่ยง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา

ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่มีอยู่จำกัด จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายในการใช้งบประมาณดังกล่าวให้มีความคุ้มค่า โดยงบประมาณรายจ่ายประจำในปี 2565 นี้อยู่ที่ 3.1 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 185,962.5 ล้านบาท

สำหรับงบประมาณปี 2565 ที่รัฐบาลตั้งงบประมาณไว้ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ 3.5% อัตราเงินเฟ้อของไทยอยู่ที่ 1.2% และจะมีผลบังคับใช้หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ โดยงบประมาณของปี 2564 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ