ประชาชนยุค 4.0 จะได้อะไรบ้างจาก “เพชรวายุภักษ์” รางวัลนวัตกรรมของกระทรวงการคลัง?

หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงการคลัง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทำความรู้จักรางวัล “เพชรวายุภักษ์” เมื่อภาครัฐต้องสร้างสรรค์ เดินหน้าส่งนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ประชาชน)

ล่าสุด ได้มีการประกาศผลรางวัลเพชรวายุภักษ์ครั้งที่ 7 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปีนี้มีหลายรางวัลทางนวัตกรรมที่น่าสนใจ แต่คำถามคือ ประชาชนอย่างเราๆ จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากการประกวดนวัตกรรมของกระทรวงการคลัง?

รางวัลเพชรวายุภักษ์ครั้งที่ 7 มีอะไรบ้าง?

ก่อนอื่น เรามาดูข้อมูลเบื้องต้นกันก่อน โดยในปีนี้มีการส่งผลงานของบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลังเข้ามาประกวดทั้งหมด 134 ผลงาน โดยมีคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ตัดสิน และกลั่นกรองผลงาน ทำให้การประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์เป็นไปด้วยความยุติธรรม มีมาตรฐาน และในท้ายที่สุดปีนี้จึงมีผลงานผ่านเข้ารอบการตัดสินทั้งหมดจำนวน 43 ผลงาน

โดยประเภทของรางวัลเพชรวายุภักษ์ในระดับกรมและหน่วยงานมีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่

  • สาขาผลงานนวัตกรรม สาขานี้ต้องสร้างสรรค์ผลิคภัณฑ์หรือบริการใหม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีชนิดที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน, อาจเป็นการให้บริการกับกลุ่มผู้ใช้บริการที่ไม่เคยให้บริการมาก่อน หรือมีการประดิษฐ์ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในการผลิตสินค้าและบริการ นอกจากนั้นยังรวมถึงการจัดรูปแบบองค์การใหม่ หรือมีแนวคิดที่เปลี่ยนโลก และแก้ไขปัญหาของสังคมได้
  • สาขาผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม สาขานี้ต้องเป็นผลงานที่มีการพัฒนา หรือปรับปรุงผลงานเดิมของหน่วยงานที่เคยได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น
  • สาขาผลงานส่งเสริมธรรมาภิบาล สาขานี้ต้องเป็นผลงานที่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในกระบวนการทำงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ประชาชนจะได้อะไรจากรางวัลเพชรวายุภักษ์บ้าง?

ชัดเจนว่า หลังจากการประกวดในครั้งนี้แล้ว ประชาชนจะได้บริการใหม่ๆ จากนวัตกรรมที่บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลังส่งมา

ยกตัวอย่างเช่น ในสาขาผลงานด้านนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศระดับ Diamond ของปีนี้ ตกเป็นของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมาในชื่อ “เครื่องมือใหม่ในการจัดสวัสดิการแบบถูกฝาถูกตัว” นวัตกรรมตัวนี้จะทำให้ต่อจากไปนี้ สวัสดิการต่างๆ ของประชาชน จะถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังมีผลงานอื่นๆ เช่น ผลงานของกรมบัญชีกลาง ที่ส่ง “ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง และ Application ยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน” โดยระบบนี้จะทำให้ภาครัฐกับประชาชนสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสะดวกมากขึ้น เพราะประชาชนจะสามารถยื่นคำขอไปยังหน่วยงานรัฐในกรณีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนผ่านเทคโนโลยีได้

นอกจากนั้น ยังมีผลงานของกรมบัญชีกลางที่ได้ส่ง “การพัฒนาระบบการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” โดยจะทำให้การคำนวณราคาการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของทางราชการมีความสะดวก โปร่งใส และเป็นประโยชน์กับประชาชนในด้านการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น หรืออีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจคือ “ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)” ที่คิดค้นโดยกรมบัญชีกลาง กองบริหารการเบิกจ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ โดยนวัตกรรมนี้จะทำให้ระบบการยื่นขอบำเหน็จบำนาญทั้งหมดอยู่บนออนไลน์

สรุป: ประชาชนยุค 4.0 จะได้อะไรบ้างจากรางวัล “เพชรวายุภักษ์”

สิ่งที่ประชาชนจะได้จากรางวัลเพชรวายุภักษ์ คือนวัตกรรมที่มาตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคเทคโนโลยี เพราะประชาชนในยุคนี้และยุคถัดไปต้องสัมพันธ์กับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น การที่ภาครัฐเข้ามาขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อประชาชนจึงถือเป็นสิ่งดีที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา