ทำความรู้จักรางวัล “เพชรวายุภักษ์” เมื่อภาครัฐต้องสร้างสรรค์ เดินหน้าส่งนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ประชาชน

ในโลกยุคที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจเท่านั้นที่ต้องปรับตัว แต่ภาครัฐอย่าง “กระทรวงการคลัง” ก็ผลักดันให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดร่วมกันนำเสนอนวัตกรรมผ่านความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนในยุค 4.0 เช่นกัน

Brand Inside ชวนผู้อ่านทำความรู้จักรางวัล “เพชรวายุภักษ์” โครงการของภาครัฐอย่างกระทรวงการคลังที่กระตุ้นให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ

รางวัลเพชรวายุภักษ์ คืออะไร?

รางวัลเพชรวายุภักษ์ หรือในชื่อโครงการเต็มๆ คือ “โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์” โดยเป็นงานที่กระทรวงการคลังจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการให้บริการประชาชน รวมถึงสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ภายใต้หลักยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง

นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติจากเหล่า “นวัตกร” ที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการคลังมีมากมายและหลากหลาย เช่น

  • นำเอาเทคโนโลยีในการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้งานกับการบริจาคของภาครัฐ หรือรับชำระเงินจากส่วนกลางของรัฐ
  • มีการใช้นวัตกรรมเพื่อเปิดข้อมูลของรัฐสู่สาธารณะแบบ open data ด้วยใช้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยและตรวจสอบได้

โครงการรางวัลเพชรวายุภักษ์ ถือเป็นการเสริมมิติใหม่ในยุค 4.0 ของกระทรวงการคลังที่ทุกคนรู้จักกันดีในฐานะหน่วยงานภาครัฐชั้นนำที่มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อทำให้ภาครัฐพร้อมสำหรับการให้บริการกับประชาชนและเป็นประโยชน์กับประเทศในอนาคต

นอกจากนั้น ยังนับเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและหน่วยงานของกระทรวงการคลังมีวิสัยทัศน์ในด้านการสร้างสรรค์และต่อยอดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงภายใต้ภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง

เมื่อภาครัฐต้องปรับตัวในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง

ในโลกยุค 4.0 ที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  ไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจเท่านั้นที่ต้องปรับตัว หากแต่คือภาครัฐเช่นกัน

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราเห็นภาคธุรกิจทำการ Disrupt ตัวเองด้วยการส่งโครงใหม่ๆ เข้ามาท้าทายธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การจัดโครงการ FLIP IT CHALLENGE ของ dtac ที่ให้พนักงานในแต่ละแผนกสร้างทีมขึ้นมา เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ หรือช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์

วิธีการลักษณะนี้ ได้สร้างทั้งนวัตกรรม และได้สร้างทั้งบุคลากรไปในคราวเดียวกัน

เช่นเดียวกันกับ รางวัลเพชรวายุภักษ์ของกระทรวงการคลัง ที่มีบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม ตั้งแต่ระดับกรม สำนักกองหรือเทียบเท่า และคณะบุคคลมาร่วมส่งผลงานเพื่อแข่งขันกันสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชน

สรุป: เมื่อภาครัฐต้องสร้างสรรค์ เดินหน้าส่งนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ประชาชน

“รางวัลเพชรวายุภักษ์” คือรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลัง ได้คิดค้นนวัตกรรมมาตอบสนองต่อประชาชน แต่สิ่งที่สำคัญคือ รางวัลเพชรวายุภักษ์นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่ม รวมถึงการต่อยอดนวัตกรรมของบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลังแล้ว

ถึงที่สุด รางวัลเพชรวายุภักษ์ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดของภาครัฐ ที่พร้อมปรับตัวเพื่อรองรับกระแสที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกยุค 4.0 อันมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหัวขบวนของคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา