Home Authors Posts by Surasak Dhammo

Surasak Dhammo

1 POSTS 0 COMMENTS
สุรศักดิ์ ธรรมโม ในเชิงองค์ความรู้และข้อมูลเป็นผู้ที่สนใจในแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์การเงิน จิตวิทยาการลงทุน กลยุทธการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ภูมิศาสตร์การเมือง รวมทั้งประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอย่างมาก ในเชิงประสบการณ์ทำงาน มีประสบการณ์ทำงานในสายวิเคราะห์เศรษฐกิจ วางแผนกลยุทธการลงทุนในสินทรัพย์การลงทุนและบริหารการลงทุนอย่างโชกโชนในองค์กรสถาบันการเงินเอกชนชั้นนำของไทยและของโลกมากกว่าสิบปี ปัจจุบันทำงานเป็นนักกลยุทธการลงทุนดูแลกลยุทธการลงทุนต่างๆ ในสินทรัพย์ทั่วโลกของสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกแห่งหนึ่ง ความเชี่ยวชาญของสุรศักดิ์อยู่ที่การมองภาพใหญ่เชื่อมต่อกันของพลวัตรสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจและตลาดการเงินโลก รวมทั้งภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ (Geopolitics) เพื่ออ่านสถานการณ์ข้างหน้าและนำไปสู่การกำหนดกลยุทธการลงทุนของสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลก ใน BrandInside.asia สุรศักดิ์จะพาผู้อ่านทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจการเมืองโลกในทุกสัปดาห์ผ่านคอลัมน์ “ล่องคลื่นวัฏจักรเศรษฐกิจ”