มีผลบังคับใช้แล้ว ขยายเพดานหนี้สาธารณะเป็น 70% ต่อ GDP

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ปรับเพดานหนี้สาธารณะเพิ่มจากเดิมไม่เกิน 60% เป็น 70% นั้น ล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

โดยเนื้อหาระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (4) ประกอบมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และมติคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 จึงยกเลิกความใน (1) ของประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
(1) สัดส่วนหนี้สาธารณะ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา