ไทยขยายเพดานหนี้สาธารณะเพิ่ม จาก 60% เป็น 70%

คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ปรับเพดานหนี้สาธาณะเพิ่ม เป็นไม่เกิน 70% จากเดิมไม่เกิน 60%

รมว. คลัง อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เผย คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐมีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จากเดิมกำหนดไว้ไม่เกิน 60 เปลี่ยนเป็น ต้องไม่เกิน 70%

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้รัฐบาลและไม่เป็นอุปสรรคหากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อดำเนินนโยบายการคลังในระยะปานกลาง ยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี

การทบทวนกรอบสัดส่วนการบริหารหนี้สาธารณะครั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้มีการทบทวนสัดส่วนต่างๆ อย่างน้อยทุก 3 ปี

 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา