อวสานเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ! รัฐสั่งห้ามขายแล้ว อ้างจูงใจเด็ก-เยาวชนเข้าถึงได้ง่าย

เบียร์สด

อวนสานเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ

วันนี้ (30 ตุลาคม 2561) ราชกิจจานุเบกษาโดยประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศห้ามขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อแล้ว

ในราชกิจจาฯ ระบุว่า การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบันที่นำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในร้านสะดวกซื้อทำให้ประชาชนเข้าถึงได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายขึ้นและจะนำไปสู่ปัญหาทางสังคมโดยรวม

นี่หมายความว่า นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ร้านสะดวกซื้ออย่าง Family Mart ที่ขายเบียร์สดในสาขา Holiday Inn สีลม จะไม่สามารถขายเบียร์สดได้อีกต่อไปแล้ว

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มได้ที่ด้านล่างนี้:

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่เรื่อง กำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อ พ.ศ. 2561

ปัจจุบันการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในร้านค้า สะดวกซื้อ อันเป็นการจูงใจให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรมโดยรวมของสังคม

เพื่อให้การกำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 (8) และมาตรา 30 (6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศฉบับนี้ “เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า อุปกรณ์ หรือหัวจ่าย หรือสิ่งอื่นใด ที่ใช้ระบบหรือกลไกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สามารถบริโภคได้ทันที

“ร้านค้าสะดวกซื้อ” หมายความว่า ร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าหรือบริการโดยตรง เพื่อความสะดวก และสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีลักษณะของสถานประกอบการขายสุราของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2

ข้อ 2 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่หรือบริเวณ ดังต่อไปนี้

(1) ร้านค้าสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นการประกอบกิจการโดยบุคคลธรรมดา

(2) ร้านค้าสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นการประกอบกิจการโดยนิติบุคคล

(3) ร้านค้าสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นการประกอบกิจการ โดยได้รับความยินยอมให้ใช้สิทธิ ในการประกอบกิจการจากผู้ให้สิทธิ ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ที่มา – ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา