ครม. เคาะแล้ว ยกเว้นการตรวจลงตรา หรือ ฟรีวีซ่าให้ผู้ถือหนังสือเดินทางรัสเซีย 90 วัน

ครม. เคาะแล้ว ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้ผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติรัสเซีย เป็นกรณีพิเศษและชั่วคราว

Vladimir Putin
ภาพ Vladimir Putin ประธานาธิบดีรัสเซีย จาก shutterstock

ครม. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงต่างประเทศเสนอ ดังนี้

1. อนุมัติหลักการ กำหนดให้ “สหพันธรัฐรัสเซีย” อยู่ในรายชื่อประเทศในประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว

ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วัน เป็นกรณีพิเศษ มีเงื่อนไขให้มีผลบังคับชั่วคราว ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การต่างประเทศ

2. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วัน เป็นกรณีพิเศษ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ มท (กระทรวงมหาดไทย) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. มอบหมายให้หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกำกับติดตามและประเมินผลกระทบจากการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ ทั้งนี้ หากมีผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องอาจเสนอต่อ ครม. พิจารณายกเลิกประกาศนี้ได้

สาระสำคัญ

ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว จะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วัน (เป็นการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วัน ให้กับสหพันธรัฐรัสเซียเป็นประเทศแรก) มีผล 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2567

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่ขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวช่วงระยะเวลาดังกล่าว เฉลี่ยประมาณ 10,000 คน ในการนี้จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 29 ล้านบาท แต่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

ที่มา – ทำเนียบรัฐบาล

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา