ตลท. เตรียมปรับเกณฑ์บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai พร้อมยกระดับกำกับดูแลเข้มข้นขึ้น

ตลท. เตรียมปรับเกณฑ์บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai ทั้งกระบวนการ พร้อมยกระดับการกำกับดูแลให้เข้มข้นมากขึ้น

เรื่องนี้ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ในวันนี้ มีมติเห็นชอบแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์สำหรับบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 3 ปี (25666-2568) ในการเพิ่มโอกาสระดมทุนสำหรับธุรกิจทุกขนาดและเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

SET

เริ่มตั้งแต่การรับบริษัทจดทะเบียนที่มีความเข้มแข็งด้านฐานะการเงินและผลการดำเนินงานมากขึ้น ให้สอดรับกับปัจจุบันที่มีตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LIVEx) โดยสรุปแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์ ดังนี้

1) การ repositioning SET และ mai

ปรับคุณสมบัติบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ใน SET และ mai ซึ่งจะเพิ่มกำไรเพื่อรองรับบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้นและเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแรงขึ้น โดยกำหนดทุนชำระแล้วเริ่มต้นเท่ากัน เพื่อให้ส่วนของทุนมีความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และบริษัทผู้ระดมทุนสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) และเสนขายแก่ประชาชน (Public Offering) สำหรับบริษัทขนาดเล็กให้สูงขึ้น เพื่อดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง

2) การยกระดับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน

2.1 เพิ่มการเตือนผู้ลงทุนด้วยเครื่องหมาย “C”

กรณีบริษัทมีฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มลดลง เช่น มีรายได้จากการดำเนินงานต่ำหรือขาดทุนต่อเนื่อง ผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงินหรือตราสารหนี้และผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินในทุกกรณี เนื่องจากบริษัทที่มีปัญหาด้านฐานะการเงินมักตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงสำคัญ

เช่น ผู้ถือหุ้นหรือธุรกิจ หรือเป็นเป้าหมายของ Backdoor Listing รวมถึงอาจมีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดไปจากสภาพปกติ

2.2 เพิ่มความเข้มงวดในการเพิกถอน

คณะกรรมการจะพิจารณาเพิกถอนบริษัทที่ไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนและย้ายกลับมาซื้อขายได้เมื่อครบกำหนดเวลา เพื่อให้มีบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพ อีกทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการพิจารณาคุณสมบัติบริษัท Backdoor Listing โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะร่วมพิจารณาคุณสมบติของบริษัทเช่นเดียวกับกรณี IPO เพื่อให้บริษัทที่เข้าจดทะเบียนไม่ว่าด้วยช่องทางใดมีคุณภาพใกล้เคียงกัน

แนวทางการปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าว เป็นการทำงานร่วมกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ กับ ก.ล.ต. หลังจากนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องก่อนเสนอให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจะทยอยประกาศใช้เกณฑ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป

ที่มา – SET

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา