เปิดขั้นตอนการปรับโครงสร้าง การถือหุ้นของกลุ่ม SCB และพา SCBX เข้าตลาดหุ้น

ขั้นตอนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม SCB และการนำหุ้นของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ (SCBx) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) พร้อมรายชื่อบริษัทใหม่ทั้งหมด

scbx

 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) เพื่ออนุมัติการปรับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจโดยอนุมัติให้ดำเนินการแลกหุ้นจาก “SCB” เป็น “SCBx” และนำหุ้น “SCBx” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทนหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ “SCB”
 • มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ถือหุ้นทำคำตอบรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) จากบริษัท SCB(1 หุ้น SCB ต่อ 1 หุ้น SCBx ) โดยผู้ถือหุ้นต้องตอบรับคำเสนอซื้ออย่างน้อย 90%
 • มีนาคม 2565 หุ้น “SCBx” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) และเพิกถอนหุ้น “SCB” ในวันเดียวกัน
 • มิถุนายน 2565 SCB จ่ายเงินปันผลให้ “SCBx” จำนวน 70,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 • นำไปซื้อกิจการบางส่วนจากธนาคารตามแผนปรับโครงสร้างของกลุ่ม
 • นำไปลงทุนในกิจการใหม่ๆ ตามแผนงานของกลุ่ม
 • นำไปใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของ “SCBx
 • นำไปจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการและนโยบายของกลุ่ม

ในกรณีที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ Tender Offer มากกว่า 90% ผู้ที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อจะยังคงถือหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะเสียสิทธิที่พึงได้จากการเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อทำการปรับโครงสร้างแล้ว บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBXจะแบ่งธุรกิจเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม New Growth และกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ดังนี้

ธุรกิจในกลุ่ม New Growth

1.บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCB Securities)
ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2.บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB10X)
ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

3.บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X)
นางสาวจิตตินันท์ ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.บริษัท มันนิกซ์ จำกัด (MONIX)
นางสาวถิรนันท์ อรุณวัฒนกูล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

5.บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (SCB TechX)
นายตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป   ประธานเจ้าหน้าที่บริห

6.บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด (Purple Ventures)
นายสีหนาท ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ 

7.บริษัท เอสซีบี อบาคัส (SCB ABACUS)
ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

8.บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด (Digital Ventures)
นายอรพงศ์ เทียนเงิน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ จำกัด (Alpha X)
นายวศิน ไสยวรรณ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

10.บริษัท เอไอเอสซีบี จำกัด (AISCB)
นายกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

11.บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด (Auto X)
นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

12. บริษัท คาร์ดเอกซ์ จำกัด (Card X)
นายสารัชต์ รัตนาภรณ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

13.บริษัท บริหารสินทรัพย์ คาร์ดเอกซ์ จำกัด (Card X AMC)
– อยู่ระหว่างการจัดตั้ง

14.บริษัทร่วมทุนกับเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อบริหารจัดการกองทุนในกองทุน Venture Capital  (SCB – CP Group JV) (อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย)
นางมุขยา พานิช Managing Partner 

15.บริษัท ดาต้า เอกซ์ จำกัด (Data X)
Mr.Yizhak Idan ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / Chief Executive Officer

บริษัทในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์

 • ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ (Cambodia Commercial Bank – CCB)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ เมียนมา (SCB Myanmar)
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด
 • บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำกัด
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จำกัด บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จำกัด

scbx

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา