ปลดล็อคมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่ขายชาติ: อนุมัติหลักการให้สิทธิต่างชาติถือครองที่ดินแล้ว

ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ให้สิทธิถือครองที่ดินแก่ชาวต่างชาติ 4 กลุ่ม ซึ่งก็เป็นการอนุมัติหลักการตามที่ได้เห็นชอบไปแล้วนั่นเอง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

โดยการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงของไทย ทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินดังกล่าว สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเห็นชอบในเรื่องนี้ไปแล้ว โดยให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาแนวทางการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน ให้สิทธิการถือครองที่ดินแก่ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

  • 1. กลุ่มประชาคมโลกที่มีความมั่งคั่งสูง
  • 2. กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ
  • 3. กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย
  • 4. กลุ่มที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

ทั้งหมดนี้จะไม่รวมผู้ติดตามของคนต่างด้าวที่จะเข้ามา สำหรับเนื้อที่ที่จะได้รับสิทธิตรงนี้ไม่เกิน 1 ไร่ จำนวนเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ระยะเวลาการลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ปีนับจากวันที่ยื่นขอ หากถอนการลงทุนก่อนกำหนดครบระยะเวลาการดำรงทุน หรือก่อนครบ 3 ปี สิทธิที่ได้รับจากที่ดิน 1 ไร่จะต้องระงับไป

ประเภทธุรกิจหรือกิจการในการลงทุนและหน่วยงานที่จะต้องรับรองมีดังนี้

การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินหรือดอกเบี้ย

การลงทุนในทุนเรือนหุ้นของนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และการลงทุนในกิจการที่คณะกรรมการ BOI ประกาศให้เป็นกิจการที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วย ฯลฯ

หากมีการถอนการลงทุนในธุรกิจหรือกิจการก่อนครบกำหนดเวลาการดำรงทุน ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ถอนการลงุทน

ขั้นตอน เงื่อนไข และวิธีการขอให้ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังอธิบดีกรมที่ดินเพื่อพิจารณาเสนอรัฐมนตรีต่อไป โดยกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่า ร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ไทย ได้เพิ่มเติมหลักการในส่วนประเภทการลงทุนและระยะเวลาการดำรงการลงทุนอันแตกต่างไปจากกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แลเงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว พ.ศ. 2545 ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

ร่างกฎกระทรวงฯ ยังเป็นไปตามกรอบของมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติให้คนต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1 ไร่ ต้องนำเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท ดำรงการลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี และบริเวณที่ดินที่ได้มาต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

ร่างกฎกระทรวงฯ นี้มีเจตนารมณ์สนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงุทนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ไทย เปิดโอกาสให้มีการลงทุนที่หลากหลาย มีมาตรการช่วยดึงดูดชาวต่างชาติเข้าลงทุนมากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดและเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจชะลอตัว ร่างกฎกระทรวงฯ สามารถทบทวนได้ทุกๆ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในขณะนั้น

ที่มา – รัฐบาลไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา