อย่างนี้ไม่เรียกว่าขายชาติ ให้เรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจ: เตรียมให้คนต่างชาติซื้อที่ดินในไทยได้

หลังจากที่นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยออกมาเปิดเผยว่าจะให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อที่ดินได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น ล่าสุดทางโฆษกรัฐบาลออกมาเปิดเผยแล้ว เป็นมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติ ไม่ใช่ขายที่ดิน

Prayut-land

ด้านนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย กล่าวในงาน Property Inside 2022 ทางรอดอสังหาฯ หลังโควิด-ไฟสงคราม ระบุว่า กระทรวงมหาดไทยอยากมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องอสังหาริมทรัพย์ รัฐบาลให้ความสำคัญตั้งแต่ปลายปี 2564 ถึงต้นปี 2565 มีการออกนโยบายที่สำคัญ ให้ชาวต่างชาติมาพักอาศัยในไทยได้นานขึ้น หวังว่ากลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงจากต่างประเทศ กลุ่มคนเกษียณแล้วมีฐานะการเงินการคลังดี ตลอดจนคนเข้ามาทำงานในไทยที่เราส่งเสริมให้มีโอกาสดูแลหรือเข้าถึงที่อยู่อาศัยในไทยได้มากขึ้น ปัจจุบัน คนต่างชาติถือสิทธิได้ 49%

เราจะเห็นว่าวันนี้แม้จะให้ต่างชาติถือครองได้ 49% ตัวเลขโดยเฉลี่ยต่างชาติมีการถือครอง ซึ่งคอนโดคร่าวๆ รวมประมาณ 1.5 ล้านยูนิต ต่างชาติถือครองประมาณ 9 หมื่นกว่าราว 7% ถ้าเทียบจาก 49% ถือว่าห่างอยู่เยอะ การขยายขอบเขตให้เกิน 49% เป็นเรื่องที่หลายส่วนเกี่ยวข้องยังวิตกกังวล

ทางกระทรวงมหาดไทยกำลังออกเงื่อนไขให้คนต่างชาติสามารถพักอาศัยได้ยาวนานขึ้นโดยกระทรวงกำลังจะออกมาตรการให้คนต่างด้าวคุณภาพสูงเหล่านี้สามารถถือครองที่ดินได้ โดยให้โอกาสคนต่างชาติที่มาลงทุนในไทยมากกว่า 40 ล้านบาท ลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี จะให้ซื้อที่อยู่อาศัยจำนวน 1 ไร่

ตอนนี้รายละเอียดอยู่ในชั้นความลับอยู่ แต่เรื่องก็เข้า ครม. แล้ว มาตรการนี้จะช่วยส่งเสริม กระตุ้นอสังหาริมทรัพย์อีกมาตรการหนึ่ง ทำให้ทำเลในจังหวัดหลักๆ เช่น กทม. ชลบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ เหล่านี้จะได้รับอานิสงส์จากนโยบายเหล่านี้มากขึ้น

กรมที่ดินพยายามจะหามาตรการต่างๆ มากระตุ้น จูงใจเพื่อซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น เนื่องจากเขายังมีกำลังซื้ออยู่มาก อสังหาฯ บ้านเราไม่ใช่มีราคาแพงถ้าเทียบกับที่อื่น การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกลไกอสังหาริมทรัพย์ที่คงเหลือคอนโดหรือห้องชุดเกือบ 1 แสนยูนิตมีมูลกว่าเกือบ 4 แสนล้านบาท มันจะช่วยให้ยูนิตที่ว่างอยู่ได้จำหน่ายออกไปและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราได้ ผลกระทบจากโควิดและสงครามรัสเซียฯ ส่งผลกับไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การผ่อนปรนมาตรการเช่น ภาษีที่ดินซึ่งเป็นรายได้ท้องถิ่น ถือเป็นรายได้ของเขา

ขณะที่ ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามา อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงในไทย ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565 มีผลบังคับใช้กันยายน 2565 นี้

เพื่อดึงดูดดชาวต่างชาติคุณภาพสูง 4 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งสูง
  • กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ
  • กลุ่มที่ต้องการทำงานจากไทย
  • กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ให้สามารถพำนักและทำงานในไทยได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ทำให้ไทยมีคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอให้กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริม สำหรับการให้สิทธิในการถือครองที่ดินของคนต่างชาตินั้น เป็นเพียงมาตรการหนึ่ง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการนำเงินมาลงทุนในไทย

banana
Photo by Jeremy Bezanger on Unsplash

กรมที่ดินอยู่ระหว่างการจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงประเทศไทย พ.ศ…. ตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีหลักเกณฑ์สำคัญ ดังนี้

  • ต้องเป็นคนต่างด้าวตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสุดประเทศไทย
  • นำเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท
  • ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี ในธุรกิจหรือกิจการประเภทที่กำหนด (เช่น ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดขึ้นตาม พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรม ในตลาดทุน พ.ศ. 2550)
  • คนต่างด้าวประสงค์ได้ที่ดิน รวมไม่เกิน 1 ไร่และใช้เป็นที่อยู่อาศัย

ส่วนประเด็นเรื่องลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินหรืออาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท จะได้สิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมจาก 2% เป็น 0.01% ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีผลบังคับใช้ 18 มกราคม ใช้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น รัฐบาลไม่เคยมีแนวคิดจะให้คนต่างชาติใช้สิทธิเรื่องนี้ 

land
Photo by Boudewijn Huysmans on Unsplash

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ว่านี้ ดึงดูดชาวต่างชาติที่มีความมั่งคั่งสูง ผู้เกษียณอายุจากต่างชาติ ผู้ที่ต้องการทำงานจากไทยและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มีเป้าหมายภายในปีงบประมาณ 2565-2569 จะช่วยเพิ่มจำนวนชาวต่างชาติที่อาศัยในไทย 1 ล้านคนเพิ่มปริมาณเงินราว 1 ล้านล้านบาท เพิ่มการลงทุน 8 แสนล้านบาทและสร้างรายได้จากการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น 2.7 แสนล้านบาท คือหนึ่งในมาตรการสำคัญ บู๊ส อัพ เศรษฐกิจไทยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงุทน ดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงทั่วโลกตามกลยุทธ์ 3 แกน ของประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม

ที่มา – ทำเนียบรัฐบาล, Property Inside 2022

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา