OR เข้าซื้อหุ้น เจ้าของร้านสะดวกซัก Otteri 40% เสริมแกร่งธุรกิจค้าปลีก

OR Otteri

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) หรือ OR แจ้งต่อกรรมการตลาดหลักทรัพย์เรื่องการเข้าลงทุนในบริษัท เคเน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (KNEX) หรือที่รู้จักกันในฐานะเจ้าของธุรกิจร้านสะดวกซัก Otteri

ทั้งนี้ OR ระบุในเอกสารที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ OR ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 27 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติให้ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จํากัด  (Modulus) บริษัทย่อยของ OR เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้น 40%

OR ชี้แจงว่า การลงทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายสู่ธุรกิจใหม่ เสริมศักยภาพธุรกิจค้าปลีกของ OR โดยเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภค

OR ระบุอีกด้วยว่า รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยวกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการรายงานเพื่อวามโปร่งใส เพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน

ที่มา – SET

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

บาส รชต สนิท - นักข่าว นักเขียน ที่ Brand Inside | สนใจด้าน Future of Work, สิทธิคนทำงาน, สิ่งแวดล้อม, การเมืองโลก, ปัญหาทุนนิยม และ สิทธิมนุษยชน