บริษัทวันทูวัน ขอความเห็นใจ กรณีการปรับตัวลงผันผวนของราคาหุ้น OTO 

บริษัทวันทูวัน ขอความเห็นใจ กรณีการปรับตัวลงของราคาหุ้น OTO

บริษัทวันทูวัน ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผันผวนของราคาหุ้นของบริษัท เนื้อหาคำชี้แจงระบุว่า ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เกิดการปรับตัวลงของราคาหุ้นบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความกังวลกับเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งทำให้เกิดการคาดเดาสาเหตุราคาหุ้นที่มีการปรับตัวอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาสั้นๆ ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายและบั่นทอนความน่าเชื่อถือของบริษัท

OTO

ทางบริษัทได้ร้องขอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอตรวจสอบรายการซื้อขายหุ้นที่มีลักษณะผิดปกติในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากมีความคืบหน้าจากการตรวจสอบสาเหตุเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทางบริษัทขอเรียนชี้แจงและขอให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวทุกฝ่ายว่า การปรับตัวลดลงของราคาหุ้นของบริษัทนั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกและสภาวการณ์อื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท

การปรับตัวลงของราคาหุ้นบริษัทนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปัจจุบัน สถานะทางการเงินรวมทั้งการดำเนินงานของบริษัทยังมีปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคง โดยบริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทยังได้เข้าร่วมโครงการประมูลโครงการของภาครัฐซึ่งมีมูลค่าโครงการไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท โครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและประกาศผลผู้ชนะประมูลโครงการ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้นักลงทุนทราบทันที บริษัทยังมีผลประกอบการที่ดี มีสภาพคล่องและสถานะทางการเงินเป็นปกติ

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพิจารณาตรวจสอบข่าวสารที่เกิดขึ้นอย่างระมัดระวังและขอให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจแก่บริษัท บริษัทประกอบธุรกิจโปร่งใส่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา – SET

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา