ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อหนุนปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ฯ ดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี

สินเชื่อหนุนปลูกกัญชาก็มา ล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อปลูกกัญชา โดยผ่านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี หรือล้านละร้อย หรือสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจ ผู้กู้ต้องจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือสหกรณ์การเกษตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

โดยต้องจัดทำ MOU ในการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลระหว่างผู้ขอกู้กับหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาและได้รับใบอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา จาก อย.

สมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจในการปลูกพืชกัญชาเพื่อนำไปศึกษาวิจัยและพัฒนาสำหรับ การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรมเป็นจำนวนมาก ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับให้สามารถนำกัญชาไปในในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย รวมถึง การเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ

สำหรับคุณสมบัติผู้ขอกู้ ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือสหกรณ์การเกษตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลระหว่างผู้ขอกู้กับหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนหรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์หรือมีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดและต้องได้รับใบอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ที่มา – กระทรวงการคลัง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา