KKP เปิดผลประกอบการ 9 เดือนปี 2561 กำไรสุทธิโต 4%

ธนาคารเกียรตินาคิน (KKP) ผลประกอบการ 9 เดือนแรกปี 2561 กำไรสุทธิเติบโต 4.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2561 ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (ธนาคารเกียรตินาคิน และบริษัทย่อย) มีกำไรสุทธิไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเท่ากับ 1,551ล้านบาท โดยอยู่ในระดับคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2561 ที่มีจำนวน 1,551 ล้านบาท และหากเทียบกับไตรมาส 3/2560 ลดลงร้อยละ 10.0 

สำหรับผลกำรดำเนินงำนงวดเก้าเดือนปี 2561 เปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนปี 2560 มีกำไรสุทธิ ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเท่ากับ 4,615 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากงวดเดียวกันของปี 2560

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจำนวน 295,877 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 จากสิ้นปี 2560

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา