ธนาคารกสิกรไทย เตรียมจัดตั้ง บริษัท กสิกร เอกซ์ เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด 

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 มีมติให้จัดตั้งบริษัท กสิกร เอกซ์ เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (KASIKORN X VENTURE CAPITAL COMPANY LIMITED)

KBank ธนาคารกสิกรไทย

และธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินและจัดตั้งให้เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน เพื่อประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน โดยมีบริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด (KASIKORN X COMPANY LIMITED) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

ทั้งนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กสิกร เอกซ์ เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 5,000,000 บาท
วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจ เพื่อประกอบธุรกิจเงินร่วมทุน (Venture Capital)

ที่มา – SET

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา