รออ่าน ผลงานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ปี 2 กระทรวงต่างประเทศเตรียมแปล เผยแพร่ให้โลกรู้

ครม. มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี มีข้อเสนอ ดังนี้ เห็นชอบร่างรายงานผลการดำเนินของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2 (25 กรกฎาคม 2563-25 กรกฎาคม 2564) และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทุกกระทรวงรับไปพิจารณาร่างรายงานฯ อีกครั้ง และส่งการปรับปรุงแก้ไขให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)

prayut chanocha

โดยให้ สลค. จัดพิมพ์รายงานฯ ให้กระทรวงต่างประเทศแปลบทสรุปสำหรับผู้บริหารเป็นฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ในต่างประเทศ ให้สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดพิมพ์บทสรุปสำหรับผู้บริหารฉบับภาษาไทยและอังกฤษเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สาระสำคัญของเรื่อง นายกฯ มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 18/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 แต่งตั้ง กตน. (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) นายอนุชา นาคาศัย เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลเป็นประจำทุกปี มีคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจัดทำร่างต้นฉบับรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2 (25 กรกฎาคม 2563-25 กรกฎาคม 2564) มีสาระสำคัญ ดังนี้

บทสรุปผู้บริหาร เช่น สภาพปัญหาก่อนเข้าบริหารประเทศ สถานการณ์หลังการเข้าบริหารประเทศ แนวนโยบายของรัฐบาล ผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาลในช่วงปีที่ 2 ได้แก่ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การบริหารจัดการการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

มาตรการการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด-19 การเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รัฐบาลประยุทธ์

ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ มีเรื่องผลการพัฒนาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เช่น ความมั่นคง ไทยมีคะแนน 2.245 ไทยอยู่อันดับที่ 114 จาก 163 ประเทศ และผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น ด้านกฎหมาย

ผลการดำเนินงานตามนโยบายหลัก 12 ด้าน เช่น การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง เช่น การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและภาคผนวก

ที่มา – รัฐบาลไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา