คนเพิ่มขึ้น แต่เกิดน้อยลง: จีนยืนยัน ประชากรจีนเพิ่มขึ้นเป็น 1,412 ล้านคนแล้ว

จีนยืนยัน ประชากรจีนเพิ่มขึ้นเป็น 1,412 ล้านคนจากเดิมที่ปีก่อนหน้าอยู่ที่ 1,400 ล้านคน มีคนเพิ่มขึ้น แต่จำนวนคนเกิดน้อยลง ปี 2020 ที่ผ่านมา ชาวจีนคลอดบุตรราว 12 ล้านคน ลดลงจากปี 2019 ที่มีการเกิดอยู่ที่ 14.65 ล้านคน อัตราลดลง 22%

China population

ผลจากการสำรวจประชากรในรอบทศวรรษของจีนในปีที่ผ่านมา พบว่าประชากรจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 1,412 ล้านคน จากเดิมที่ปีก่อนหน้าอยู่ที่ 1,400 ล้านคน ชาวจีนให้กำเนิดบุตร 12 ล้านคน ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 14.65 ล้านคน ถือว่าลดลงต่อเนื่องกันเป็นเวลา 60 ปีแล้ว โดยอัตราการเกิดอยู่ที่ 1.3 คนต่อผู้หญิง 1 คนเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับญี่ปุ่นและเป็นอัตราที่ต่ำกว่าระดับที่หากต้องการให้จำนวนประชากรคงที่จะต้องอยู่ที่อัตรา 2.1 คน ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนระบุว่าอัตราเฉลี่ยของผู้หญิงชาวจีนที่ยินดีจะมีลูกอยู่ที่อัตรา 1.8

ข้อมูลสำรวจสำมะโนประชากรแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างประชากรของจีนที่เป็นคนวัยทำงานและอายุของผู้หญิงที่อยู่ในวัยที่ให้กำเนิดบุตรมีจำนวนที่ลดลง อัตราการเกิดลดลง จำนวนคนเกิดลดลง ซึ่งปลายเดือนที่ผ่านมาสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ปฏิเสธรายงานของ Financial Times ที่ว่าประชากรของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกมีจำนวนลดลง ซึ่งถือว่ามีอัตราที่ลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1961 ซึ่งนักประชากรศาสตร์ยังคงเชื่อว่าจีนมีอัตราประชากรที่มีจำนวนลดลงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ปีก่อนหน้าเพิ่มมาเป็น 1.4 พันล้านคนในปี 2019 จากที่ก่อนหน้านั้นลดลงอยู่ที่ 1.39 พันล้านคน

ถ้าเปรียบเทียบการสำรวจสำมะโนประชากรแห่งชาติที่ทำไว้ครั้งที่ 6 เมื่อปี 2010-2020 มีอัตราที่เพิ่มขึ้น 5.38% หรือจากเดิมอยู่ที่ 1.34 พันล้านคน อัตราประชากรเติบโตอยู่ที่ 0.53% ลดลง 0.04% เื่อเทียบกับปี 2000-2010 ซึ่งอยู่ที่ 0.57% ช่วงปี 2010 ถึงปี 2020 อัตราเฉลี่ยของจำนวนประชากรรายปีอยู่ที่ 0.53% ถือว่าเป็นช่วงที่เติบโตช้าที่สุดเมื่อเทียบกับทศวรรษอื่นๆ นับตั้งแต่ที่จีนเริ่มสำรวจสำมะโนประชากรในปี 1953

Xi Jinping

สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า จำนวนประชากรของจีนเติบโตอย่างช้าๆ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อัตราประชากรจะลดลงช้าๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็เป็นผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดเรื่องการเกิด นโยบายการเกิด ต้นทุนการเกิดและสาธารณสุข จำนวนประชากรจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตแต่ยังไม่สามารถระบุเวลาที่ชัดเจนได้

ข้อมูลจากการสำรวจสำมะโนประชากรระบุว่า เด็กจีนที่อายุ 14 ปีหรือคนหนุ่มสาวมีจำนวนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 253.38 ล้านคนในปี 2020 หรือประมาณ 17.95% ของจำนวนประชากร เพิ่มขึ้นจาก 1.35% จากปีก่อนหน้าในช่วงปี 2010

นอกจากนี้ สัดส่วนของประชากรที่อยู่ในวัยทำงานก็ลดลง ประชากรที่อยู่ในช่วงวัย 15-59 ปีมีจำนวน 894.38 ล้านคน อยู่ในอัตรา 63.35% ของจำนวนประชากรหรือลดลงจากปีที่สำรวจเมื่อปี 2010 ลดลง 6.79% ขณะที่กลุ่มประชากรวัย 65 ปีขึ้นไป มีมากถึง 190.64 ล้านคน หรืออยู่ในอัตรา 13.50% ของจำนวนประชากร

ปี 2020 อัตราส่วนระหว่างเพศชายต่อเพศหญิงอยู่ที่ 105.07 ผู้ชายมีจำนวน 723.34 ล้านคน หรือ 51.24% ส่วนผู้หญิงมีจำนวน 688.44 ล้านคนหรือ 48.76%

China
ภาพจาก Shutterstock

นอกจากนี้ การสำรวจสำมะโนประชากรยังพบว่า มีการโยกย้ายถิ่นฐานไปในจังหวัดฝั่งตะวันออกของจีนที่มีความเจริญมากกว่า จังหวัดที่อยู่ตอนกลางและตะวันออกเฉียงเหนือของจีนมีการอพยพออกค่อนข้างมาก อัตราประชากรของจีนในฝั่งตะวันออกอยู่ที่ 39.93% เพิ่มขึ้น 2.15% จากปี 2010 ส่วนทางฝั่งตะวันตกมีประชากรเพิ่มขึ้น 0.22% เทียบจากทศวรรษก่อนหน้า ขณะที่จังหวัดที่อยู่ในภาคกลางของจีนมีประชากรราว 25.83% ลดลง 0.79% และตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ที่ 6.98% ลดลง 1.20% เทียบจาก 10 ปีก่อนหน้า

อัตราประชากรที่เป็นคนเมืองในจีนเพิ่มขึ้นจากทศวรรษที่แล้วเพิ่มขึ้นมากถึง 63.89% เพิ่มขึ้นราว 14.21% จาก 10 ปีก่อนหน้า ขณะที่อัตราประชากรที่อยู่ในชนบทลดลงมาอยู่ที่ 36.11% แรงงานอพยพในจีนเพิ่มขึ้นมากกว่าทศวรรษที่แล้ว ครัวเรือนที่จดทะเบียนมาอยู่อาศัยในเมืองเพิ่มขึ้นราว 375.82 ล้านคน เพิ่มขึ้น 69.73% จากปี 2010 มีคนอพยพย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นราว 124.84 ล้านคน

จีนสำรวจสำมะโนประชากรทุก 10 ปี ปี 2020 ที่ผ่านมาเป็นการสำรวจสำมะโนประชากรครั้งที่ 7 ต้องเก็บข้อมูลทุกเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม มีข้อมูลอายุ การศึกษา อาชีพ การย้ายถิ่นฐาน สถานภาพสมรส ปีที่ผ่านมายังเก็บข้อมูลที่เป็นหมายเลขบัตรประชาชนที่ทำให้ผู้คนกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวด้วย แม้ว่ารัฐจะระบุว่าข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับก็ตาม

ที่มา – South China Morning Post

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา