Unilever ตั้งเป้าช่วยคนรุ่นใหม่ 10 ล้านคนทั่วโลก พัฒนาทักษะพร้อมรับมือกับงานในอนาคต

Unilever ตั้งเป้าช่วยพัฒนาทักษะให้กับคนรุ่นใหม่กว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ให้เข้าถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกอนาคตภายในปี 2030

Unilever ภาพจาก Shutterstock

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างปัญหาที่ส่งผลกระทบเป็นวงจร ตั้งแต่ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่กระทบไปถึงความเท่าเทียม และรายได้ของคนทำงาน

Unilever บริษัทที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และของใช้ในชีวิตประจำวัน เพิ่งประกาศว่าจะช่วยเหลือคนรุ่นใหม่ในการเตรียมตัวพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต กว่า 10 ล้านคน ภายในปี 2030 รวมถึงต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของ Unilever ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

พัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมทำงานในอนาคต

ความตั้งใจในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคน รวมถึงช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นของวัยรุ่นในการทำงานในอนาคต เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กระทบต่อระบบการศึกษาทั่วโลก โดยองค์การสหประชาชาติ เคยทำการศึกษาเมื่อเดือนสิงหาคม 2020 พบว่า คนรุ่นใหม่กว่า 42% ได้รับผลกระทบมีรายได้ลงลดในช่วงโควิด-19 ระบาด

Alan Jope CEO ของ Unilever เล่าว่า บริษัทต้องการที่จะเป็นแรงพลักดันในเชิงบวกที่จะจัดการกับปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม ทั้งที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเชื้อชาติ

โดย Unilever ต้องการที่จะช่วยคนรุ่นใหม่กว่า 10 ล้านคนทั่วโลกในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตภายในปี 2030 ซึ่งรูปแบบการทำงานจะแตกต่างจากงานในปัจจุบัน โดยจะทำงานร่วมกับ LevelUp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการศึกษาสำหรับวัยรุ่น ในการจัดฝึกอบรม การอาสา รวมถึงการสร้างประสบการณ์การทำงาน

สร้างความเท่าเทียม ให้รายได้เหมาะสมกับค่าครองชีพ

นอกจากด้านการพัฒนาทักษะของคนรุ่นใหม่ให้พร้อมกับการทำงานในอนาคตแล้ว Unilever ยังตั้งเป้าที่จะสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ของคนทำงานให้ได้รับรายได้ที่เหมาะสมต่อค่าครองชีพภายในปี 2030 ซึ่งจะทำให้คนนับล้านคนทั่วโลกสามารถเข้าถึงอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย การศึกษา และระบบสาธารณสุขที่ดีได้

นอกจากนี้จะยังมีการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ที่อยู่ภายใต้ห่วงโซ่อุปทานของ Unilever ให้สามารถเข้าถึงทักษะ การเงิน และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตภายในปี 2025 ส่วนพนักงานที่อยู่เบื้องหลังการทำโฆษณาของ Unilever ก็จะมีการปรับให้มีกลุ่มคนที่หลากหลายมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ที่มา – cnbc

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา