รวมดาว บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ประจำปี 2565

การออมเงินรูปแบบนึงที่แม้เวลาเปลี่ยนไปนานแค่ไหนก็ยังมีคนเลือกออมเงินด้วยวิธีนี้อยู่นั่นก็คือการเปิด บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี เพราะเราสามารถจัดการได้ว่าในแต่ละเดือนเราจะออมเงินกี่บาท เมื่อครบกำหนดเราก็จะได้ดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด โดยที่บัญชีฝากประจำก็จะมีระยะเวลาที่แตกต่างกันเริ่มตั้งแต่ 3, 6, 12, 24, 36 เดือน ซึ่งการฝากแบบนี้จะต้องเสียภาษีด้วย แต่ก็ยังมีการฝากประจำอีกรูปแบบนึงที่ไม่ต้องเสียภาษีนั่นก็คือ บัญชีเงินฝากประจำแบบปลอดภาษี หรือที่เราอาจจะเคยได้ยินกันในชื่อของ เงินฝากประจำปลอดภาษี
โดยทื่ บัญชีเงินฝากประจำแบบปลอดภาษี จะมีระยะเวลาให้เราเลือกฝากได้ตั้งแต่ 24, 36 และ 48 เดือน แล้วแต่ธนาคาร ซึ่งเมื่อเราเปิดบัญชีแล้วเราต้องฝากเงินทุกเดือน เดือนละเท่าๆ กัน เช่น เดือนแรกเราฝาก 1,000 บาท เดือนถัดไปก็ต้องฝาก 1,000 บาท ตามที่ระยะเวลาฝากที่เราได้เลือกไว้ พอครบกำหนดระยะเวลาฝาก จึงจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข โดยที่ความพิเศษของมันนอกจากที่เราจะไม่ต้องเสียภาษีตามที่กรมสรรพากรยกเว้นไว้แล้ว ยังได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำแบบทั่วไปอีกด้วย

บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี

5 อันดับ บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 2565

บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี

บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี Tax Free Account – ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ระยะเวลาฝาก : 24, 36 เดือน
ดอกเบี้ย : 1.9% (24เดือน), 2.0% (36เดือน)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 1,000 บาท
จำนวนเงินฝากต่อครั้ง : 1,000 – 25,000 บาท 
เงื่อนไข 
 • ยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท 
 • ฝากไม่ถึง 3 เดือน : ถอนได้แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ฝากเกิน 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนด : ถอนได้แต่ได้ดอกเบี้ยเท่ากับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
 • ฝากล่าช้าได้ไม่เกิน 2 งวด แต่ต้องฝากให้ครบ 24 หรือ 36 เดือนภายในระยะเวลาที่เลือกไว้
จุดเด่น
 • ดอกเบี้ยสูงและแทบไม่แตกต่างกันทั้งแบบ 24 และ 36 เดือน

บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี

บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ออมเงินสบายใจ ไม่เสียภาษี – ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

ระยะเวลาฝาก : 24, 36 เดือน
ดอกเบี้ย : 1.75%(24เดือน), 1.9% (36เดือน)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 1,000 บาท
จำนวนเงินฝากต่อครั้ง : 1,000 – 25,000 บาท (24 เดือน), 1,000 – 16,500 บาท (36 เดือน), 
เงื่อนไข 
 • ยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท 
 • ฝากไม่ถึง 3 เดือน : ถอนได้แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ฝากเกิน 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนด : ถอนได้แต่ได้ดอกเบี้ยเท่ากับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
 • ฝากล่าช้าได้ไม่เกิน 2 งวด โดยฝากต่อจนครบจำนวนงวด และธนาคารจะเลื่อนระยะเวลาการฝากเงินออกไปตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก ไม่เกิน 2 เดือน ลูกค้ายังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และสิทธิ์ยกเว้นภาษีรายได้ดอกเบี้ย
 • การถอนหรือปิดบัญชีนั้น ต้องถอนทั้งจำนวน ห้ามทำรายการถอนเพียงบางส่วน และสามารถปิดบัญชีได้ที่สาขาที่ทำการเปิดบัญชีเท่านั้น
จุดเด่น
 • ดอกเบี้ยสูง ความแตกต่างกันของดอกเบี้ยไม่มากนัก 

บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี

บัญชีเงินฝากประจำ เงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ – ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ระยะเวลาฝาก : 24, 36 เดือน
ดอกเบี้ย : 1.6%
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 1,000 บาท
จำนวนเงินฝากต่อครั้ง : 1,000 – 25,000 บาท (24 เดือน), 1,000 – 16,500 บาท (36 เดือน), 
เงื่อนไข 
 • อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี
 • เปิดบัญชีด้วยเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ถึงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
 • จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 500 บาท เช่น 1,500 บาท 2,000 บาท 2,500 บาท เป็นต้น และยอดเงินฝากรายเดือนต้องเท่ากับยอดเงินเปิดบัญชี
 • ขาดฝากเงินได้ไม่เกิน 2 เดือนติดต่อกัน 
 • หากขาดฝากเงินเกิน 2 เดือน ได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตามที่สรรพากรกำหนดไว้ 
 • ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาจะได้ดอกเบี้ยตามบัญชีออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย15% ตามที่สรรพากรกำหนดไว้
จุดเด่น
 • ดอกเบี้ยสูง ความแตกต่างกันของดอกเบี้ยไม่มากนัก 
 • ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรีตลอดระยะเวลาฝาก

 

บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี

บัญชียูโอบี ปลอดภาษี ทวีสิน – ธนาคาร ยูโอบี

ระยะเวลาฝาก : 24, 36, 48, 60 เดือน
ดอกเบี้ย : 1.5%
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 1,000 บาท
จำนวนเงินฝากต่อครั้ง : 1,000 – 25,000 บาท (24 เดือน), 1,000 – 16,500 บาท (36 เดือน), 
เงื่อนไข 
 • ยอดเงินฝากรวมกันไม่เกิน 600,000 บาท
 • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี : 15 ปีบริบูรณ์
 • หากต้องการเปิดบัญชีมากกว่า 1,000 บาท จะต้องเพิ่มขึ้นช่วงละ 500 บาท
 • เมื่อครบกำหนดการฝาก ถ้าผู้ฝากมิได้แจ้งปิดบัญชี ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติ ด้วยระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน
 • ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 งวด ตลอดระยะเวลาการฝาก 
 • กรณีขาดฝากไม่เกิน 2 งวด ผู้ฝากต้องฝากชดเชยให้ครบจำนวนงวดที่ขาดฝาก
 • กรณีระยะการฝากไม่ถึง 3 เดือนนับจากวันเปิดบัญชีถึงวันปิดบัญชี จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • กรณีระยะการฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ถึงระยะเวลา 24, 36, 48 และ 60 เดือน จะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร ณ ขณะนั้น พร้อมเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
จุดเด่น
 • ดอกเบี้ยสูง
 • ได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาของการฝากเงิน โดยไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลก ด้วยวงเงิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่ท่านจะต้องฝาก ต่อในบัญชีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือสูงสุดถึง 1,180,000 บาท ต่อบัญชี

บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี

บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน LH Smart Kids และ เงินฝากปลอดภาษี 36 เดือน ทวีค่า – ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ระยะเวลาฝาก : 24, 36 เดือน
ดอกเบี้ย : 1.45% (24 เดือน) 1.7% (36 เดือน)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 1,000 -25,000 บาท (24 เดือน), 1,000 -16,500 บาท (24 เดือน), 
จำนวนเงินฝากต่อครั้ง : 1,000 – 25,000 บาท (24 เดือน), 1,000 – 16,500 บาท (36 เดือน), 
เงื่อนไข 
 • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี : 7 ปีบริบูรณ์ (โดยผู้ปกครองต้องให้ความยินยอม)
 • ปิดบัญชีก่อนครบกำหนดโดยมีระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้ดอกเบี้ย
 • ปิดบัญชีก่อนครบกำหนดแต่มีระยะเวลาฝากเกิน 3 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
 • กรณีขาดฝาก 1-2 งวด แนะนำให้ฝากทบงวดที่ขาดฝากทันที
 • กรณีขาดฝากเกิน 2 งวด จะไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชีต่อได้ ต้องมาดำเนินการปิดบัญชีเท่านั้น และได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
 • ปิดบัญชีก่อน 6 เดือน จะมีค่าธรรมเนียม 100 บาท
จุดเด่น
 • ดอกเบี้ยค่อนข้างสูงสำหรับฝากแบบ 36 เดือน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา