กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ มกราคม 63 นี้

ตามที่โครงการ e-Payment ภาครัฐ จัดทำบัญชีพฐานข้อมูลร่วมกัน เพื่อเตรียมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิโดยตรง จะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิของ อปท. ทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 7,774 แห่ง พร้อมกันทั่วประเทศ มกราคม 2563 นี้ 

ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ภาพจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เผย กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการบูราณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ตามโครงการ e-Payment ภายใต้ยุทธศาสตร์ National e-Payment Master Plan ทำหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นแทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสวัสดิการสังคมแต่ละประเภท 

ทางกรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนำร่องจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิโดยตรงใน จ.สิงห์บุรี เมื่อเดือนสิงหาคมและกันยายน 2562 

“ขณะนี้ อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กำลังดำเนินการด้านสารสนเทศ ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล 7, 774 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ของกรมบัญชีกลาง

ให้สามารถจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเดือนมกราคม 2563 จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิโดยตรง มีรอบการจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้นๆ” อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว

ภาพจาก Shutterstock

ที่มา – กรมบัญชีกลาง, ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ, ค้นหาประกาศประเภทสวัสดิการ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา