ไทยดันท่องเที่ยวสุขภาพ: หัวหิน-ชะอำพื้นที่นำร่อง และเพชรบุรี ประจวบ ชุมพร ระนอง

ที่ประชุม ศบศ. (ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ) เห็นชอบหลักการแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Thailand Wellness Sandbox) ที่เสนอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ไทยเดินหน้าดันท่องเที่ยวสุขภาพ

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมไทยเป็นจุดหมายปลายทางการเท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ โดยปรับภาพลัษณ์หัวหินและชะอำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ของไทย
  2. เพื่อสร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว โดยประชาสัมพันธ์หัวหินและชะอำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกควบคู่กับพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกภายใต้โครงการ Thailand Riviera ผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
  3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าให้นักท่องเที่ยวมากขึ้นด้วยระดับมาตรฐานสากล ด้วยอัตลักษณ์ความเป็นไทย
Traveler Thailand
ภาพจาก Shutterstock

ศบศ. ครั้งที่ 1/2565 มีมติเห็นชอบหลักการแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Thailand Wellness Sandbox ที่เสนอโดย ททท. ใช้พื้นที่ อ.หัวหิน และ อ.ชะอำ เป็นพื้นที่นำร่องโครงการ ควบคู่การพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตกภายใต้โครงการ Thailand Riviera เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดไปยังภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป

โดยการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกภายใต้โครงการ Thailand Riviera ประกอบด้วย 4 จังหวัดที่มีพื้นที่เชื่อมโยงกัน คือ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ กีฬา และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ที่มา – รัฐบาลไทย (1), (2)

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา