ไทย ชวนต่างชาติมั่งคั่ง-ศักยภาพสูงเข้าประเทศ ออกวีซ่าแบบใหม่ดึงดูดใจให้มาอยู่ยาว

ครม. มีมติออกวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาว ดึงดูดชาวต่างชาติผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง เข้ามาพำนักอาศัยในประเทศไทย

thailand visa

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ประกาศผ่านเพจ Facebook ของตนเองว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ออกวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาว (Long-term Resident) เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง ให้เข้ามาพำนักอาศัยในประเทศไทยในระยะยาว 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ

วีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาวสำหรับชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงจะมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติให้ย้ายเข้ามาพำนักในไทยในระยะยาว เช่น

 • การยกเว้นให้ผู้ถือวีซ่าประเภทผู้พำนักอาศัยระยะยาวและวีซ่าประเภท Smart visa ทั้งหมดไม่ต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบหากอยู่ในประเทศเกิน 90 วัน 
 • ให้สิทธิทำงานพร้อมวีซ่า 
 • ให้คู่สมรสและบุตรได้รับวีซ่าผู้ติดตามไปพร้อมกันด้วย

คณะรัฐมนตรีตั้งเป้าว่าจะมอบวีซ่าให้ชาวต่างชาติจำนวน 1 ล้านคน ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ

 • กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง 
 • กลุ่มผู้เกษียณอายุจะต่างประเทศ 
 • กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย
 • กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

คาดว่าประชากรกลุ่มดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูและสร้างผลิตผลให้กับระบบเศรษฐกิจไทยหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ สศช. หารือร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป อาทิ การแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น 

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน 
 • การบริหารจัดการการทำงานและอนุญาตให้คนต่างด้าวสามารถทำงานให้นายจ้างทั้งที่อยู่ในและนอกราชอาณาจักรได้ 
 • การยกเว้นหลักเกณฑ์การกำหนดให้การจ้างคนต่างด้าว 1 คน ต้องจ้างงานพนักงานคนไทยทำงานประจำ 4 คน 
 • การยกเว้นภาษีประเภทต่าง ๆ 
 • ระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการศุลกากร

ที่มา – รองโฆษกรัฐบาล

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

บาส รชต สนิท - นักข่าว นักเขียน ที่ Brand Inside | สนใจด้าน Future of Work, สิทธิคนทำงาน, สิ่งแวดล้อม, การเมืองโลก, ปัญหาทุนนิยม และ สิทธิมนุษยชน