จะฟื้นยังไงไหว? พาณิชย์แถลง ส่งออกลดลง – นำเข้าลดลง เกินดุล 506 ล้านเหรียญสหรัฐ

ภาวะการค้าระหว่างประเทศไทยเดือนตุลาคม 2562 ส่งออกมูลค่า 20,757.78 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 4.54% (YoY) นำเข้ามูลค่า 20,251.27 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 7.57% ประเทศไทยเกินดุล 506.51 ล้านเหรียญสหรัฐ

Container Export
ภาพจาก Shutterstock

ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนตุลาคม 2562 และช่วงมกราคม – ตุลาคม 2562 

การส่งออก

ในเดือนตุลาคม ส่งออกมูลค่า 6.28 แสนล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 อยู่ที่ 10.45% เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนที่ผ่านมา 0.37% มูลค่า 20,757.78 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ที่ 4.54% เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนที่ผ่านมา 1.35%

ในช่วงมกราคม – ตุลาคม 2562 ส่งออกมูลค่า 6.46 ล้านล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 อยู่ที่ 4.79% เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งออกมูลค่า 2.07 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 2.35%

การนำเข้า

ในเดือนตุลาคม นำเข้ามูลค่า 6.21 แสนล้านบาท ลดลงจากตุลาคม 2561 อยู่ที่ 13.22% แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนที่ผ่านมาร้อยละ 4.41% เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 20,251.27 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 อยู่ที่ 7.57% แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนที่ผ่านมา 5.44%

ในเดือนมกราคม – ตุลาคม 2562 นำเข้ามูลค่า 6.30 ล้านล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 อยู่ที่ 6.39% เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐ นำเข้า 1.99 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 4.09%

Container Port Shipping ส่งออกสินค้า การค้า
ภาพจาก Unsplash

ดุลการค้า

ในเดือนตุลาคม 2562 ไทยเกินดุลการค้ามูล่า 6.58 พันล้านบาท เปลี่ยนจากเดือนตุลาคม 2561 ที่ขาดดุลการค้ามูลค่า 1.48 หมื่นล้านบาท เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 506.51 ล้านเหรียญสหรัฐ เปลี่ยนจากเดือนตุลาคม 2561 ที่ขาดดุลการค้า 165.38 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ในช่วงมกราคม – ตุลาคม 2562 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 1.54 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 4.92 หมื่นล้านบาท เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 7.88 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 อยู่ที่ 79.67%

ทั้งนี้ พาณิชย์เผย มีการสั่งการให้ปรับการทำงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยในส่วนของพาณิชย์เร่งรัดการทำงาน 4 ด้าน ดังนี้ 

  • เร่งรดตัวเลขส่งออกให้ขยายตัวให้มากที่สุด
  • เร่งรัดควบคุมดูแลค่าครองชีพ ทั้งสินค้า-บริการ
  • เร่งรัดกระจายเม็ดเงินสู่ เศรษฐกิจฐานราก คาด 1 ธันวาคมนี้ จะเริ่มจ่ายเงินประกันรายได้มันฯ
  • เร่งรัดเจรจากเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ เร่งสรุป FTA ไทย-ตุรกี และไทย-อียู รวมถึงกรอบคงค้างให้ได้ข้อสรุปในปี 2563

ที่มา – กระทรวงพาณิชย์ (1), (2), (3), (4) 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา