บริจาคด้านสาธารณสุข ลดหย่อนได้ 2 เท่า: มูลนิธิชัยพัฒนา, มูลนิธิฯ สมเด็จพระเทพฯ, รามาธิบดี

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการปรับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม โดย ครม. มีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริจาคที่ยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเติม ดังนี้

donate
Photo by Markus Winkler on Unsplash

ครม. มีมติรับทราบและอนุมัติ ดังนี้ (1) รับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคด้านสาธารณสุขตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ตามที่คลังเสนอ (2) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริจาคด้านสาธารณสุข เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยให้หักลดหย่อน หรือหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า ของจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาค ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากรให้แก่มูลนิธิรวม 3 แห่ง

  1. มูลนิธิชัยพัฒนา
  2. มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  3. มูลนิธิรามาธิบดี ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี

และยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรสแตมป์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สินหรือการขายสินค้า หรือการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่มูลนิธิทั้ง 3 แห่งดังกล่าว ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันาคม พ.ศ. 2567

ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

  1. บุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นสำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนเป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค เมื่อรวมคำนวณกับเงินได้ที่กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่าของเงินที่ได้จ่ายตามกรณีที่กำหนดไว้แล้ว ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น
  2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นสำหรับเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่บริจาค ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมคำนวณกับรายจ่ายที่กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายแล้ว ต้องไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา

Click to access dc754.pdf

ที่มา – รัฐบาลไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา