ก.ล.ต. ประสานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทบทวนเกณฑ์หุ้นสภาพคล่องต่ำ คุ้มครองนักลงทุน

ก.ล.ต. เตรียมประสานมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทบทวนเกณฑ์หุ้นสภาพคล่องต่ำ หลังจากในช่วงที่ผ่านมาหุ้นเหล่านี้ได้มีราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจทำให้นักลงทุนได้รับความเสียหายได้

SEC สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต.

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า หลักเกณฑ์ Free Float เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งหลักเกณฑ์ข้างต้นมีความสำคัญอย่างมากต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และยังเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์สำหรับดัชนี SET50 ดัชนี SET100 และดัชนี SETHD อีกด้วย

อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2551 จึงเห็นว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรพิจารณาทบทวนว่าหลักเกณฑ์ข้างต้นยังสามารถสะท้อนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างแท้จริงอยู่หรือไม่ เนื่องด้วยสภาวะตลาดปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป

เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้ยกตัวอย่างกรณีของ ราคาหุ้น DELTA ในช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ประสานไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ติดตามสภาวะการซื้อขายของหลักทรัพย์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนและป้องกันการบิดเบือนราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ผิดไปจากสภาพปกติ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563

ก.ล.ต. พบว่าปัจจัยหนึ่งเป็นผลจากหุ้น DELTA มี Free Float ที่แท้จริงค่อนข้างต่ำ ประกอบกับราคาซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่เข้าข่ายมีการขึ้นเครื่องหมายเตือนเพื่อให้ผู้ลงทุนระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุน ดังนั้น ก.ล.ต. จึงได้ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ Free Float และมาตรการขึ้นเครื่องหมายเพื่อเตือนผู้ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วของหุ้นที่มี Free Float ต่ำ รวมถึงมาตรการอื่นใดที่จะช่วยคุ้มครองผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ขณะที่มุมมองของฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด มีมุมมองว่า ในกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลเริ่มจับตาการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดไปจากปกติเป็นพิเศษ น่าจะช่วยลดความร้อนแรงของหุ้นที่มี Free Float ต่ำ ที่ราคาขึ้นมาแรงมากได้

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ