นี่แค่ไตรมาสแรก! การบินไทยขาดทุน 3.2 พันล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2565 โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไตรมาสแรกของปีนี้มีรายได้รวมทั้งสิ้น 11,181 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 6,797 ล้านบาท (155%)

Thai-airways-q1-2022

รายได้โดยรวมที่สูงกว่าปีก่อน 155% เนื่องจากรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าเพิ่มขึ้น 6,719 ล้านบาท (255.7%) รายได้จากการบริการอื่นๆ พิ่มขึ้น 103 ล้านบาท (8.3%) เนื่องจากบริษัทเริ่มกลับมาทำการบินและให้บริการเที่ยวบินประจำในเส้นทางระหว่างประเทศ ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย

มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 14,4348 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 2,967 ล้านบาท (26.1%) แปรผันตามปริมาณการผลิตและ/หรือปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งราคาน้ำมันสูงกว่าปีก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลงจากการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการและค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นลดลงตามการควบคุมการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 3,167 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อน 3,830 ล้านบาท (54.7%) นอกจากนั้นยังมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 2,192 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,619 ล้านบาท (42.5%)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย (ได้แก่ บริษัท ไทย-vะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด, บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด, บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด และบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด) มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จำนวน 3,243 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 8,962 ล้านบาทหรือขาดทุนลดลงอยู่ที่ 73.4% เป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3,247 ล้านบาท คิดเป็นขาทุนต่อหุ้น 1.49 บาท ขณะที่ปีก่อนขาดทุนต่อหุ้น 5.59 บาท

ณ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 162,423 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,204 ล้านบาท (0.7%) หนี้สินรวมมีจำนวน 236,909 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 4,439 ล้านบาท (1.9%) ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยติดลบจำนวน 74,486 ล้านบาท ติดลบเพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 3,235 ล้านบาทจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ที่มา – SET (1), (2), (3), การบินไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา