การบินไทย 2564 ปรับลดสิทธิตั๋วฟรีพนักงาน เลิกให้ตั๋วฟรีผู้บริหาร

ภาพจาก การบินไทย

จากที่มีสื่อหลายแห่งได้รายงานข่าวการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์เรื่องบัตรโดยสาร “ตั๋วฟรี” ของพนักงานการบินไทย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และอาจมีข้อมูลคลาดเคลื่อนในเรื่องตั๋วฟรีของพนักงานระดับบริหาร

Brand Inside ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวภายในการบินไทย ว่าเงื่อนไขเรื่องตั๋วฟรีแบบใหม่มีสิทธิประโยชน์ลดลงจากเดิมมาก สะท้อนนโยบายของการบินไทยยุคฟื้นฟูกิจการที่ต้องปรับลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างลง

ภาพรวมเรื่องสิทธิบัตรโดยสาร แบ่งพนักงานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

 1. พนักงานปัจจุบันและครอบครัว
 2. พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ MSP (Mutual Separation Plan หรือโครงการร่วมใจจาก)
 3. พนักงานเกษียณและลาออก
 4. พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง ครอบครัวของพนักงานที่เสียชีวิต และอื่นๆ

ส่วนตั๋วสิทธิประโยชน์มีทั้งหมด 3 แบบคือ

 • ตั๋วแบบ R1 (คอนเฟิร์มที่นั่งว่าได้เดินทางแน่นอน)
 • ตั๋วแบบ R2 (standby รอจนก่อนเดินทางแล้วมีที่ว่างถึงได้ไป)
 • ตั๋วแบบ ZED ตั๋วลดพิเศษที่ใช้กับสายการบินอื่นที่มีข้อตกลงกัน (Zonal Employee Discount)

กลุ่มที่ 1 พนักงานปัจจุบันและครอบครัว

 • ตั๋วฟรีคอนเฟิร์มที่นั่ง (R1) มีได้เฉพาะพนักงานที่มีอายุงานเกิน 15 ปีเท่านั้น โดยพนักงานมีสิทธิได้ตั๋ว 1 ฉบับต่อทุกอายุงาน 5 ปี
  • เงื่อนไขใหม่ คงจำนวนตั๋วฟรีเท่าเดิม แต่ยกเลิกสิทธิอัพเกรดชั้นที่นั่งแล้ว
 • ตั๋วฟรีไม่คอนเฟิร์มที่นั่ง (R2) สำหรับพนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 15 ปี หากเกิน 10 ปีได้ปีละ 4 ใบ (ในประเทศ 2 + ต่างประเทศ 2) แต่ถ้าอายุงานน้อยกว่า 10 ปี จะได้ปีละ 2 ใบ (ในประเทศ 1 + ต่างประเทศ 1)
  • เงื่อนไขใหม่ คงจำนวนตั๋วฟรีเท่าเดิม แต่ยกเลิกสิทธิอัพเกรดชั้นที่นั่งแล้ว
 • ตั๋วแบบ ZED ของเดิมไม่จำกัดจำนวนซื้อ
  • เงื่อนไขใหม่จำกัดจำนวนปีละ 6 ใบ

ในกรณีที่เป็นพนักงานระดับบริหาร ที่เป็นระดับ VP, EVP, SVP, MD ขึ้นไป เดิมทีมีสิทธิได้ตั๋วฟรีแบบ R1 คนละ 8-16 ใบต่อปี (ขึ้นกับระดับพนักงาน) ข้อกำหนดใหม่ยกเลิกตั๋วฟรีของผู้บริหารทั้งหมดแล้ว ได้สิทธิเทียบเท่าพนักงานธรรมดา

กลุ่มที่ 2 พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมใจจาก (MSP)

โครงการร่วมใจจากของการบินไทย มีทั้งหมด 3 กลุ่มคือ MSP A, MSP B, MSP C

กรณีของพนักงานกลุ่ม MSP A และ MSP B จะไม่ได้สิทธิตั๋วฟรีแบบ R1 เพิ่มอีก (สิทธิเดิมเท่าที่มียังใช้ได้) และตั๋วแบบ R2 จำกัดจำนวน 20 ฉบับเท่านั้น

กลุ่มที่ 3 พนักงานเกษียณ และลาออก

กลุ่มพนักงานที่เกษียณอายุและลาออกจากบริษัทไปแล้ว สิทธิตั๋วแบบ R1 ยังมีเท่าที่เหลืออยู่ ส่วนตั๋วแบบ R2 ถูกยกเลิก

กลุ่มที่ 4 พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง, คู่สมรสและบุตรของพนักงานที่เสียชีวิต, อดีตพนักงานบริษัทเดินอากาศไทยและผู้ติดตาม, เพื่อนเดินทาง

สิทธิประโยชน์เดิมเป็นบัตรแบบ R2 และ ZED เท่านั้น (ไม่มีแบบ R1) แต่ภายใต้ข้อกำหนดใหม่ สิทธิประโยชน์ถูกยกเลิกทั้งหมด

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา