Thai AirAsia หยุดบินระหว่างประเทศชั่วคราว 22 มี.ค. – 25 เม.ย.

AirAsia แอร์เอเชีย
ภาพจาก Shutterstock

สายการบิน Thai AirAsia ประกาศหยุดบินชั่วคราว ทุกเส้นทางบินระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 25 เมษายน 2563

ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้เเล้ว ก่อนหรือภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 สามารถรับข้อเสนอทางเลือก ได้เเก่

  • การเปลี่ยนเที่ยวบิน: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ในเส้นทางบินเดิม ภายใน 180 วันจากกำหนดการเดินทางเดิมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้น หรือ
  • การเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารสามารถเก็บมูลค่าบัตรโดยสารไว้ในบัญชีสะสมวงเงินเครดิตใน AirAsia BIG เพื่อใช้สำรองที่นั่งในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ โดยต้องจองที่นั่งใหม่ภายใน 365 วันปฏิทิน นับจากวันที่วงเงินเครดิตได้รับการอนุมัติ ซึ่งวันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินเครดิตได้ ตามตารางบินที่มีให้บริการ หรือ
  • การคืนเงิน: ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนได้

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก Thai AirAsia

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา