ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด จับมือ สถาบัน RILA และ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จัดแคมป์ “รักษ์น้ำ” ปลุกพลังครูและเยาวชนคืนสมดุลให้น้ำ

ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด เดินหน้าจัดกิจกรรม “แคมป์รักษ์น้ำ” ณ จังหวัดนครนายก เพื่อให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้แหล่งกำเนิดน้ำ การใช้ประโยชน์จากน้ำและการอนุรักษ์น้ำจากประสบการณ์จริงพร้อมจัดกิจกรรมระดมความคิด ‘คืนสมดุลให้น้ำ คืนสมดุลให้โลก’ แชร์ไอเดียการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างมาร่วมกันดูแลแหล่งน้ำและธรรมชาติในชุมชนของตนเองให้ยั่งยืน

นางมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทยและ
อินโดไชน่า กล่าวว่า “โครงการมิตซุยกุ คือ หนึ่งในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาและส่งต่อองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำและทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมถึงเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อคำมั่นสัญญา “Mizu To Ikiru” ซึ่งแปลว่า “การมีชีวิตอยู่กับน้ำ” ซึ่งเป็นพันธกิจของเราในการสร้างความกลมเกลียวกับผู้คนและธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินโครงการมิตซุยกุ ปีที่ 2 เราได้ร่วมมือกับ ‘สถาบัน RILA’ และ ‘ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา EEC’ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเป็นพันธมิตรที่ร่วมกันผลักดันให้โครงการฯ ดำเนินไปได้อย่างลุล่วงจนประสบผลสำเร็จ อีกทั้งในปีนี้เรายังไดัรับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกระทรวงสาธารณสุข ที่เห็นถึงความมุ่งมั่นของโครงการฯ ที่ต้องการกระตุ้นคนในพื้นที่ให้เกิดจิตสำนึกรักษ์น้ำ ช่วยตอกย้ำให้โครงการฯ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้น และเป็นโครงการต้นแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้คนในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและการดำรงชีวิต อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เปิดให้ผู้คนได้มาสัมผัสกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วย”  

นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกวัยจังหวัดระยอง (RILA) กล่าวว่า “นับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมิตซุยกุในจังหวัดระยอง ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนในกลุ่มครูอาจารย์และเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ ความตื่นตัวต่อเรื่องการศึกษาและเรียนรู้ความสำคัญของ 3 แหล่งน้ำสำคัญในจังหวัดระยอง โดยหลังจากจบโครงการฯ ทาง RILA ได้วางแผนที่จะรวบรวมองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ ‘ห้องเรียนสิ่งแวดล้อม’ ภายใต้โครงการแหล่งเรียนรู้พื้นที่ 3 ชุ่มน้ำ เพื่อส่งต่อให้กับเด็กนักเรียนและคนในพื้นที่ตามวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาของสถาบัน RILA ที่ต้องการเป็นกลไกจังหวัด จัดการศึกษาด้วยตนเอง 

นายอเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (EEC)  กล่าวว่า “EEC มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการมิตซุยกุต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ EEC ยังคงต้องการตอกย้ำให้ผู้ร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ “น้ำ” ที่เป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิต การจัดกิจกรรมแคมป์รักษ์น้ำภายใต้แนวคิว “Give Balance to the Water and the World: คืนสมดุลให้นํ้า คืนสมดุลให้โลก” ในครั้งนี้ เรามีความมุ่งหวังที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาการศึกษาแหล่งธรรมชาตินอกห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยผ่านกิจกรรมหลากหลายแบบเพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้เข้าใจถึงทรัพยากรน้ำอย่างครอบคลุม อาทิ กิจกรรมสายน้ำสร้างชีวิต กิจกรรมในห้องเรียนธรรมชาติ การเดินทางของสายน้ำ และสำรวจสิ่งมีชีวิตในสายน้ำ กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดในหัวข้อ “Give Balance to the Water and the World: คืนสมดุลให้น้ำ คืนสมดุลให้โลก” เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนกลไกที่จะช่วยให้คุณครูและนักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสจุดกำเนิดของความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ซึ่งก็คือ แหล่งต้นน้ำ ตลอดจนการเดินทางของสายน้ำและการตรวจสุขภาพของน้ำที่ดี เพื่อต่อยอดในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการอนุรักษ์น้ำ เพื่อตอกย้ำและสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เข้าร่วมได้นำข้อคิดและการลงมือปฎิบัติจริงไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

ด้านคุณครูนุก – ศุภลักษณ์ ธรรมษา คุณครูจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) หนึ่งในคุณครูที่ได้เข้าร่วมแคมป์ “รักษ์น้ำ” บอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อโครงการว่า “การได้เข้าร่วมโครงการมิตซุยกุในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทั้งตัวคุณครูและนักเรียนเอง ตั้งแต่กิจกรรม Train the Trainers ไปจนถึงเข้าแคมป์ “รักษ์น้ำ” ที่ได้เปิดโอกาสให้คุณครู และนักเรียนได้เรียนรู้ทั้งในแง่ของทฤษฎีและการปฎิบัติลงมือจริงในห้องเรียนธรรมชาติที่ช่วยให้นักเรียนได้ซึมซับความรู้จากการลงพื้นที่ ซึ่งทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรน้ำมากยิ่งขึ้น โดยตัวคุณครูเองได้เห็นถึงการพัฒนาทั้งในด้านศักยภาพและความคิดของเด็กๆ ที่เพิ่มมากขึ้นจากการระดมความคิดในหลากหลายแง่มุมซึ่งคุณครูคิดว่าการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์น้ำในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดให้คุณครูนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาไปถ่ายทอดให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน โดยเรามีความตั้งใจที่จะจัดตั้งกิจกรรมสำหรับนักเรียนในโรงเรียนในระยะยาวเพื่อที่จะกระจายความรู้ไปยังชุมชนและจังหวัดระยองของเราให้มีผืนน้ำที่อุดมสมบูรณ์สำหรับคนรุ่นต่อๆ ไปได้ใช้น้ำอย่างยั่งยืน” 

น้องม่อน – อัคคณัฐ ทิพย์เทียมรัตน์ ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) เล่าถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นและสนุกมากครับที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในหลากหลายมุม โดยเฉพาะมุมที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อน ได้มาเจอธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำตก แม่น้ำและสัตว์หลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าในจังหวัดนครนายก และจากที่ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมเข้าใจและเห็นคุณค่า ความสำคัญของน้ำที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้มากยิ่งขึ้นครับ ผมได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกมีน้ำเป็นที่หล่อเลี้ยงเพื่อการดำรงชีวิต รวมถึงมนุษย์ที่ใช้ประโยชน์จากน้ำมากมายหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การทำการเกษตร หรือการใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมครั้งนี้ทำให้ผมเข้าใจและเห็นภาพคำว่า “No Water No Life” ชัดเจนขึ้นเลยครับ เราได้ทั้งความรู้จากพี่อเล็กซ์และครูผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาและได้ลงไปสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จริงอีกด้วย โดยก่อนจะจบกิจกรรมเข้าแคมป์ ผมได้ร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆ เพื่อแชร์ไอเดียเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำโดยการคัดแยกขยะ เพราะผมมองว่าปัญหาการเกิดน้ำเน่าเสียส่วนใหญ่มากจากการทิ้งขยะและไม่คัดแยกขยะอย่างชัดเจนทำให้เกิดผลกระทบแก่ผู้คนมากมาย ผมจึงอยากรณรงค์และสร้างการอบรมให้ทุกคนคัดแยกขยะให้ถูกต้องเพื่อลดปริมาณน้ำเสีย โดยผมจะนำสิ่งที่เรียนรู้มาตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมไปบอกต่อเพื่อนๆ ในโรงเรียนและครอบครัวให้ทุกคนเห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำและช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำเพื่อให้เด็กๆ อย่างพวกผมและทุกคนได้มีน้ำใช้กันนานๆ ครับ”

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา