สลิงชอท กับหลักสูตร OMG แพลตฟอร์ม โค้ชชิ่ง ออนดีมานด์ พัฒนาความเป็นผู้นำในยุคดิสรัปชั่น

เห็นข่าวทุกวันนี้ก็รู้แล้วว่า โลกกำลังเปลี่ยนแปลง ผู้บริโภคก็เปลี่ยน และทำให้องค์กรธุรกิจต้องเปลี่ยน หรือที่เรียกว่า Business Transformation ถ้าไม่เปลี่ยนให้ทัน มีความเป็นไปได้สูงที่องค์กรจะไปไม่รอด

และจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด คือ การพัฒนาบุคลากร โดยต้องเริ่มต้นจากผู้นำองค์กรเป็นอันดับแรก ถ้าผู้นำไม่เปลี่ยนจะให้พนักงานเปลี่ยนได้อย่างไร นี่คือจุดที่ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด เข้ามาช่วยให้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น กลายเป็นการพัฒนาองค์กรไปสู่อนาคต

ไม่เยอะ ไม่เน้นทฤษฎี แต่ต้องประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริง

ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด บอกว่า องค์กรด้านให้คำปรึกษาและพัฒนาบุคลากรมีอยู่จำนวนไม่น้อย แต่สิ่งที่ สลิงชอท แตกต่างจากที่อื่น คือ การเป็นองค์กรที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ต้องใช้ทฤษฎีเยอะ แต่เน้นที่การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ และต้องสามารถปฏิบัติได้จริง

ถือเป็นส่วนสำคัญที่องค์กรธุรกิจอยากเห็น และเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ซึ่งหัวใจสำคัญคือ ต้องพัฒนาความเป็นผู้นำในพนักงานทุกคนให้เกิดขึ้น โดยไม่ต้องรอการเลื่อนขั้นในสายงาน เพราะองค์กรจะก้าวหน้าได้ ทุกคนต้องพร้อมจะก้าวไปด้วยกัน

ตลอด 15 ปี สลิงชอท จะเน้นออกแบบหลักสูตรร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมกับองค์กรนั้นๆ ไม่ได้ใช้หลักสูตรแบบฝรั่งมาโดยตรง เพราะเป้าหมายของสลิงชอท คือ หลักสูตรการพัฒนา เพื่อนำพา องค์กรไทย และคนไทย ไปสู่ระดับสากล

จับมือพันธมิตร โกลบิช เปิด OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์

เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการขององค์กรต่างๆ สลิงชอท ได้ร่วมมือกับ บริษัท โกลบิช อคาเดมีย (ไทยแลนด์) จำกัด สตาร์ทอัพด้าน EdTech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีผู้ใช้งานกว่า 15,000 ราย เปิดตัว OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์   รายแรกในไทย

หลักสูตรแรกคือ “Coaching In Transition” การมีโค้ชระดับผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์สูง คอยให้คำปรึกษาสำหรับยุค Digital Disruption ที่สำคัญคือ ทำได้แบบทุกที่ทุกเวลา (On-Demand) ถ้าต้องการคำปรึกษา คำแนะนำ หรือผู้ช่วยในการตัดสินใจ จนถึงการพัฒนาตัวเองในเวลาจำกัด

สิ่งที่ต้องทำคือจับคู่ หรือ Matching เวลาระหว่างโค้ชกับผู้รับการโค้ช ก็เข้าสู่ขั้นตอนการโค้ชได้ทันที ไม่เพียงแต่ทำลายข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่เท่านั้น ด้วยความเป็น On-Demand ผู้รับการโค้ชสามารถเปลี่ยนโค้ชระหว่างทางได้ เพื่อให้ได้คนที่ชอบ คนที่เคมีตรงกันจริงๆ 

ทั้งหมดเป็นไปตามหลักปรัชญาการดำเนินงานของสลิงชอท (Guiding Principles) คือ Simple (เรียบง่าย) Practical (ใช้ได้จริง) Effective (มีประสิทธิผล) และ Empathetic  (เข้าใจและยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก)

6 ทักษะแห่งโลกอนาคตของผู้นำยุคใหม่

ดร.สุทธิโสพรรณ บอกว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ส่งผลให้โลกการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนเปลี่ยนไปอย่างมาก ส่งผลให้ผู้นำและคนทำงานในทุกระดับต้องปรับตัวให้สอดรับกับลักษณะงานและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป

สำหรับทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต ได้แก่ 

  1. Creative Conception – ความสามารถในการก้าวข้ามกรอบความคิด เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่หลากหลายและแปลกใหม่ 
  2. Logical Investigation – ความสามารถในการใช้เหตุผลวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อประเมินผล 
  3. Wicked-Problem Self-Efficacy -ความสามารถในการตรวจสอบและเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึ้น 
  4. Connectedness – ความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นและแสดงการตอบสนองระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันอย่างที่ต้องการ 
  5. Virtual Collaboration – ความสามารถในการประสานงานและทำงานอย่างมีประสิทธิผล ผ่านช่องทางต่างๆ โดยไม่มีพรมแดนด้านพื้นที่และเวลา และ 
  6. Life-Long Learning Experimentation – ความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสมัครใจ

นี่เป็นส่วนหนึ่งจากการศึกษาและวิจัยของ สลิงชอท และนำไปพัฒนาจนกลายเป็น OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์ ซึ่งเชื่อว่าจะแก้ Pain Point ให้กับองค์กรและผู้นำไทย ที่มีเวลาจำกัดในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจต่างๆ ในโลกยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น ที่แข่งขันกันที่ความเร็ว

ใครคือคนที่ควรสนใจ OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์

 นี่คือโลกยุค Business Transformation เกิด Digital Disruption ขึ้นทุกอุตสาหกรรม ดังนั้นกลุ่มที่ต้องให้ความสนใจคือ กลุ่มคนทำงาน นักธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลางและสูง เจ้าของกิจการ ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กร

เร่ิมต้นโดย เริ่มนำหลักสูตร “Coaching in Transition” (สู่ก้าวที่แกร่ง) เป็นหลักสูตรแรกที่ลงในแพลตฟอร์ม และมีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งชีวิตในและนอกการทำงานของผู้นำไทย เช่น โค้ชสำหรับผู้บริหาร การโค้ชสำหรับธุรกิจ การโค้ชแนะนำอาชีพ และการโค้ชด้านการใช้ชีวิตและกิจกรรมที่สนใจ เช่น การโค้ชสำหรับพ่อแม่ และการโค้ชสำหรับนักกีฬา 

เบื้องต้น คาดว่าจะมีผู้นำองค์กรที่มาใช้บริการไม่ต่ำกว่า 300 ราย 

นายธกานต์ อานันโทไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด บอกว่า ความสำคัญของการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับการเรียนรู้ในองค์กร ซึ่งผู้เรียนมีความต้องการข้อมูลที่รวดเร็วและสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล ดังนั้น องค์กรจึงจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

โกลบิช ได้ใช้จุดเด่นของการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์มาใช้ เช่น การโค้ชแบบตัวต่อตัวผ่านวิดีโอคอล มีสื่อการสอนต่างๆ มีระบบติดตามและประเมินผลการโค้ช ซึ่งจะเก็บข้อมูลในการโค้ชทั้งหมด ทำให้โค้ช ผู้ได้รับการโค้ช รวมไปถึงองค์กรสามารถติดตามข้อมูลจากการโค้ช เพื่อนำไปวิเคราะห์และสรุปผลได้อย่างครบถ้วน

สำหรับ สลิงชอท มีธุรกิจหลัก 3 ส่วน คือ Training – classroom and workshop โดยเรียนจาก case study ที่ใกล้เคียงลูกค้า, Consulting ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นำและองค์กร โดยลูกค้ามีส่วนร่วมในการคิดและทำ และ Coaching & Mentoring  – เรียนแบบ 1-1 กับผู้บริหาร ตั้งแต่เปิดบริษัทมามีผู้นำเข้าร่วมโครงการ/หลักสูตรกว่า 90,000 ราย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา