ตลท.เตรียมใช้เครื่องหมาย C กับบริษัทจดทะเบียนที่มีปัญหา เริ่ม 2 กรกฏาคมนี้

ปัญหาของนักลงทุนรายย่อยปัจจุบัน คือ ซื้อหุ้นของบริษัทไปอาจไม่ทราบว่าบริษัทนั้นมีปัญหาทางด้านการเงินหรือไม่ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงทางการเงิน เพื่อที่จะเป็นการเตือนให้นักลงทุนได้ระวัง ทาง ตลท. จึงได้เพิ่มเครื่องหมาย C ขึ้นมาเพิ่มเติม

ภาพจาก Shutterstock

การที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพิ่มเครื่องหมาย Caution หรือเรียกสั้นๆ ว่า C เพิ่มมาอีกตัว นอกจากเครื่องหมายเดิมอย่างเช่น SP หรือไม่ก็ NP ทาง ตลท. หวังที่จะช่วยดูแลให้กับนักลงทุน และเป็นการกระตุ้นให้กับทางบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เร่งแก้ไขปัญหาของตนเอง เช่น ปัญหาเรื่องงบการเงิน ลักษณะธุรกิจ หรือแม้แต่ปัญหาทางด้านการเงิน หลังจากได้รับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในช่วงที่ผ่านมาแล้ว และได้รับรองจากทางคณะกรรมการ กลต. โดยทาง ตลท. จะเริ่มใช้เครื่องหมาย C ในวันที่ 2 กรกฏาคม โดยพิจารณาเครื่องหมาย C จากงบบริษัทในไตรมาส 2 ของปีนี้

ปัจจัยอะไรบ้างที่ตลท. จะใช้เครื่องหมาย C กับหุ้นตัวนั้น

เรื่องสำคัญที่จะทำให้หุ้นตัวดังกล่าวติดเครื่องหมาย C  แบบคร่าวๆ โดยสรุปมาจากเอกสารของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีดังนี้

  1. ฐานะการเงินลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยพิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้วหลังหักส่วนต่ำมูลค่าหุ้น (ถ้ามี)*
  2. หน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน บล. หรือ บ. ประกัน มีคำสั่งเปิดเผยเป็นการทั่วไปให้ บจ. แก้ไขฐานะการเงินหรือการดำเนินงาน โดยระงับการดำเนินการบางส่วนหรือไม่ให้ขยายธุรกิจเป็นการชั่วคราว อันส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญ
  3. กลต. สั่งแก้ไขงบการเงิน หรือ สั่งให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit)
  4. ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดย บจ. หรือกรรมการหรือผู้บริหารของ บจ. นั้นๆ
  5. ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
  6. ศาลล้มละลายฯ รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ หรือ รับร้องบริษัทล้มละลาย
  7. บริษัทนั้นเป็น Cash Company (คือบริษัทที่มีทรัพย์สินเกือบทั้งหมดเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น)

โดยเกณฑ์ดังกล่าวในข้างต้นที่ว่ามาจะมีผลหลังจากใช้ในวันที่ 2 กรกฏาคมเป็นต้นไป และไม่มีผลย้อนหลัง

ติดตัว C ต้องซื้อขายด้วย Cash Balance เท่านั้น

หลักทรัพย์ที่ขึ้นเครื่องหมาย C ต้องซื้อด้วยบัญชีเงินสด (Cash Balance) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วันทำการ และเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและแนวทางแก้ไขของ บจ. จึงให้ บจ.ชี้แจงข้อมูลภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมายและทุกไตรมาส สำหรับระยะเวลาของการขึ้นเครื่องหมาย จะมีผลจนกว่า บจ. จะแก้ไขเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักการทั่วไปของการขึ้นเครื่องหมายประเภทอื่น

สำหรับเครื่องหมาย C นั้นสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องหมายอื่นๆ ได้ แต่ต้องดูเป็นกรณีๆ ไป ว่าหุ้นตัวนั้นเข้าเกณฑ์ที่จะต้องติดตัว C หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น สำหรับหุ้นที่ติดเครื่องหมาย NP จะใช้คู่กับ C หรือไม่นั้นต้องดูเป็นกรณีๆ ไป

stock exchange
ภาพจาก Shutterstock

ตลท. จะไม่ไปตัดสินในเรื่องของ บจ. มาชี้แจง

หลังจากบจ. ติดเครื่องหมาย C และทางตลาดจะให้ทางบจ. ชี้แจงข้อมูลภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย ทาง เกศรา มัญชุศรี ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าทางตลท. เองจะไม่ไปตัดสินว่าทางบริษัทที่ออกมาชี้แจงเป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง แต่ถ้าบริษัทติดเครื่องหมาย C แล้วมาชี้แจงข้อมูลแล้วหลังจากนั้นบริษัทมีงบของในไตรมาสต่อไปของบริษัทนั้นดีขึ้น ทางตลท. ก็จะปลดเครื่องหมายออก ซึ่งหน้าที่ของตลท. มีเครื่องหมาย C อีกเรื่องคือกระตุ้นให้บริษัทที่มีปัญหาดังกล่าวออกมาเปิดเผยความเคลื่อนไหวของบริษัทว่าบริษัททำอะไรอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักลงทุน

มีตัว C จะได้เพิ่มความระมัดระวังมากกว่าเดิม

เกศรา มัญชุศรี ได้กล่าวว่า ตามนโยบายการเพิ่มคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) และการดูแลผู้ลงทุน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 ได้มีการหารือเกี่ยวกับเครื่องหมายบนหลักทรัพย์เพื่อดูแลผู้ลงทุนเพิ่มเติม โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและในวงกว้างในกรณีที่ฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจของ บจ. มีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเห็นว่า ควรมีเครื่องหมาย C เพิ่มเติม เพื่อเตือนผู้ลงทุนเพิ่มความระมัดระวัง ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย์นั้น ๆ โดยเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กลต. เรียบร้อยแล้ว

Note: *เกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องของฐานะการเงินมีฐานะลดลงสามารถดูได้จากที่มา

ที่มาเอกสาร Presentation ของตลาดหลักทรัพย์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา