ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถอนหุ้น “EARTH” ออกจาก SET เปิดซื้อขายรอบสุดท้าย 11-19 ก.ย.นี้

สัก 2-3 ปีก่อนหน้ามีข่าว Earth เกิดทุจริต มีทั้งการยักยอกทรัพย์ ฯลฯ จนราคาหุ้นดิ่งลงเหว ช่วงหลังขึ้นเครื่องหมายทั้ง SP, NC วันนี้ SET ประกาศว่าจะถอนหุ้นออกจากตลาดแล้ว  

Stock Exchange of Thailand SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาพจาก Shutterstock

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพิกถอนหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จากกรณีไม่นำส่งงบการเงินต่อ SET ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 9 (3) และ 9 (5) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนพ.ศ. 2542 ข้อบังคับว่าด้วยการเพิกถอนซึ่งบริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนดังกล่าวหมดไปและไม่สามารถดำเนินการให้คุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดอันเป็นเหตุให้เพิกถอนตามข้อ 9 (15) ของข้อบังคับว่าด้วยการเพิกถอน

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์จะเปิดให้ซื้อขายหุ้นสามัญของ EARTH เป็นเวลา 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนคือระหว่างวันที่ 11 – 19 ก.ย. 2562 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

  1.  ผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยบัญชี Cash Balance คือผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์
  2.  ตลาดหลักทรัพย์ยังคงเครื่องหมาย NC  กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์
  3.  ตลาดหลักทรัพย์จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันแรกที่มีการซื้อขาย 11 ก.ย. 2562 เพื่อให้ราคาหลักทรัพย์เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง
  4.  ตลาดหลักทรัพย์จะไม่นำหลักทรัพย์ดังกล่าวมารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ set index และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเปิดให้มีการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญของเกิดจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ EARTH รุ่นที่ 4 (EARTH-W4) จะมีการใช้ 10 ครั้งสุดท้ายในวันที่ 13 ก.ย. 2562 และจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่ 14 ก.ย. ทั้งนี้ ตลท. จะงดขึ้นเครื่องหมาย SP จนถึง 13 ก.ย. 62 เพื่อหยุดพักการซื้อขาย EARTH-W4 

ที่มา SET

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา