ก.ล.ต. ไทย ประกาศกำกับดูแล NFT ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะ ต้องพิจารณารายตัว

ก.ล.ต. ประกาศผ่านเว็บไซต์ว่าจะมีการเข้ามากำกับดูแล NFT ชี้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ไม่ได้ระบุเฉพาะ ต้องพิจารณา NFT เป็นรายตัว

ก.ล.ต. ประกาศกำกับดูแล NFT

ล่าสุด คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศผ่านเว็บไซต์ว่าจะมีการเข้ามากำกับดูแล NFT

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ชี้ว่า ปัจจุบันกระแส Non-Fungible Token (NFT) หรือ การนำเทคโนโลยีมาใช้แสดงความเป็นเจ้าของหรือให้สิทธิในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น งานศิลปะ เพลง รูปภาพ ของสะสมเกี่ยวกับศิลปินหรือนักกีฬา กำลังได้รับความนิยม ไม่ว่าจะด้วยความชื่น ชอบในผลงาน เพื่อการใช้งาน หรือเพื่อการเก็งกำไร

เพราะจากการสร้างผลงานในลักษณะ NFT นั้น สามารถ เพิ่มความสะดวกในการซื้อขายแลกเปลี่ยน ทำให้เข้าถึงผู้ใช้งานได้มากขึ้นด้วยเทคโนโลยี และยังช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการ การแสดงสิทธิในทรัพย์สิน รวมถึงป้องกันการปลอมแปลงได้อีกด้วย

พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ไม่ได้ระบุถึง NFT โดยเฉพาะ

ก่อนหน้านี้ ไม่ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับ NFT ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) เอาไว้โดยเฉพาะ

แต่ พ.ร.ก. ดังกล่าว ได้กำหนดขอบเขตของสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้การกำกับดูแลไว้ 3 ประเภท ได้แก่

  1. คริปโทเคอร์เรนซี เป็นเหรียญดิจิทัลที่ใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่ง สินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยกัน
  2. โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) เป็นเหรียญดิจิทัลที่ให้สิทธิในการเข้าร่วม ลงทุนในโครงการหรือกิจการใดๆ
  3. โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์(utility token) เป็นเหรียญดิจิทัลที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการ ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้ง utility token พร้อมใช้ และ utility token ไม่พร้อมใช้
    • utility token พร้อมใช้ ผู้ถือเหรียญสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าหรือใช้บริการได้ทันที ตั้งแต่วันที่เสนอขายครั้งแรก
    • utility token ไม่พร้อมใช้ ผู้ถือเหรียญจะยังไม่สามารถใช้สิทธิแลกหรือใช้ประโยชน์ สินค้าหรือบริการนั้นได้ในวันเสนอขาย แต่ต้องรอใช้สิทธิในอนาคต

ด้วยการที่ ก.ล.ต. จะเข้ามากำกับดูแลการออกเสนอขาย investment token และ utility token ไม่พร้อมใช้หากมีการเสนอขาย investment token หรือ utility token ไม่พร้อมใช้ ผู้ออกต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. โดยเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด

และต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. Non-Fungible Token (NFT) และการกำกับดูแลของ ก.ล.ต

ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะ ต้องพิจารณา NFT รายตัว

ก.ล.ต. ชี้แจงว่า สำหรับกรณีของ NFT นั้น จะต้องพิจารณาว่าลักษณะของ NFT แต่ละเหรียญ เข้านิยาม “สินทรัพย์ ดิจิทัล” ประเภทใดประเภทหนึ่งตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ หรือไม่ 

1. หากเป็น NFT ที่มีการกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง

เช่น มีการออก NFT ที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งของที่มีลักษณะทางกายภาพที่จับต้องได้ (physical) หรือไฟล์ดิจิทัล หรือมีการสะสม NFT แล้วให้สิทธิแก่ผู้ถือไปแลกของหรือสิทธิอย่างอื่น จะเข้านิยาม utility token ตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ NFT ลักษณะนี้ ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

2. หาก NFT เป็นตัวทรัพย์สินนั้นเอง

เวลาซื้อขายหรือโอนก็ติดไปด้วยกัน ไม่อาจแยกกันได้ และไม่ได้มี การกำหนดสิทธิใด ๆ เพิ่มเติม และไม่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน

เช่น NFT ที่สร้างขึ้นโดยการเก็บ digital file บน Interplanetary File System (IPFS) และสร้างเหรียญดิจิทัลขึ้นมา เพื่อความสะดวกในการซื้อขายแลกเปลี่ยน (ไม่ว่าจะสร้าง NFT เหรียญเดียวหรือหลายเหรียญจาก digital file ที่เก็บบน IPFS) โดย digital file และเหรียญนั้นจะโอนติดไปด้วยกัน ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง และไม่สามารถแยกกันได้เป็นต้น

NFT ดังกล่าวจะไม่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล การดำเนินการเกี่ยวกับ NFT นั้นจะไม่ถูกกำกับดูแลโดย พ.ร.ก. ดังกล่าว

การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ NFT

ก.ล.ต. ระบุเพิ่มเติมอีกว่า การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับ NFT ที่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ดังต่อไปนี้ คือ

  • การเป็นศูนย์กลางหรือเครือข่ายเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน NFT โดยการจับคู่ หรือหาคู่สัญญาให้
  • การจัดระบบหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน NFT สามารถทำความตกลงหรือจับคู่กันได้โดยกระทำเป็นการค้าปกติ (NFT marketplace)

จะต้องได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ตอนนี้ ประเทศไทยยังไม่มี NFT marketplace ที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นอกจากนี้ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถนำ NFT ที่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ มาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย สินทรัพย์ดิจิทัลได้ ตามข้อ 39/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 18/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 3 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล NFT marketplace เพื่อให้สอดคล้องกับ แนวทางการกำกับดูแลของสากล

อ่านประกาศของ ก.ล.ต. ฉบับเต็มได้ทีนี่: https://www.sec.or.th/TH/Template3/Articles/2565/060165.pdf

ที่มา – คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

บาส รชต สนิท - นักข่าว นักเขียน ที่ Brand Inside | สนใจด้าน Future of Work, สิทธิคนทำงาน, สิ่งแวดล้อม, การเมืองโลก, ปัญหาทุนนิยม และ สิทธิมนุษยชน