ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าเชิดชูเกียรติครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 14)

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 6 พฤษภาคมของทุกปี โครงการพระเมตตาสมเด็จย่าได้จัดให้มีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

scb

โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์เป็นอเนกประการต่อปวงชน อีกทั้งยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อส่วนรวมในท้องถิ่นทุรกันดารและห่างไกลมาโดยตลอด เป็นแบบอย่างของการพัฒนาเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีและคนเก่งตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยมีนายบุญธันว์ มหาวรรณ์ เป็นประธานอำนวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เป็นประธานคณะกรรมการโครงการครูดีเด่นฯ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกครูจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หน่วยงานละ 3 รางวัล รวมปีละ 9 รางวัล  

สำหรับ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 14) นี้ คณะกรรมการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ พร้อมประเมินผลงานของครู รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น และพิจารณาคัดเลือกครูผู้มีความเหมาะสม มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 

ครูสังกัดหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้แก่

  • นายนิวัฒน์ เงินงามมีสุข ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอโก้คี ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
  • นายราชัน ติญานันต์ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านผาแดงบน ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
  • นางอาอัยเสาะ ดาจูดา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา

ครูสังกัดหน่วยงานกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ได้แก่

  • พันตำรวจตรีพัฒณศักดิ์ พัฒนพงศ์ศา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • ดาบตำรวจสมบัติ แก้วสะอาด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
  • ดาบตำรวจหญิงกาญจนา เขาแดง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

ครูสังกัดหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่

  • นายเสกสรร ศรีแสวง โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
  • นางกัลยา แปดนัด โรงเรียนบ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
  • นางสาวปิยะรัตน์ เสนีย์ชัย โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 ต.มาโมง อ.สุคิริน  จ.นราธิวาส

scb

ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้ง 9 ท่านเปรียบดังดวงประทีปที่ส่องสว่าง ทำงานหน้าที่ครูที่เป็นยิ่งกว่าครู ไม่เพียงแค่ปฏิบัติหน้าที่สอนหนังสือในพื้นที่ห่างไกลยากลำบาก ด้วยความเสียสละ แต่ยังได้ให้ความช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสและชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารให้มีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยให้ชุมชนมีการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน มีผลงานพัฒนานักเรียนและชุมชนเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งสมควรได้รับการเผยแพร่คุณงามความดี และยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแม่พิมพ์ และแบบอย่างการทำความดีในสังคมต่อไป

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา