SCB ปล่อยกู้ซอฟต์โลนให้ SME สู้ไวรัส วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2%

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมโครงการปล่อยกู้สินเชื่อจากภาครัฐดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ตามนโยบายรัฐบาล ช่วยสนับสนุน SME ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19

แพ็กเกจซอฟต์โลนของ SCB ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลาปล่อยกู้ไม่เกิน 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมเงินกู้ 1% และยังเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้นาน 1 ปี

นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์  กลาวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์คาดว่าจะมี SME เข้ามาขอซอฟต์โลนประมาณ 1,300 ราย เป็นวงเงินรวม 2-3 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตามสินเชื่อซอฟต์โลนครั้งนี้ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้จากธนาคารอื่น (รีไฟแนนซ์)

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือทางเว็บไซต์ https://scbsme.scb.co.th

ก่อนหน้านี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมาก่อนแล้ว เช่น พักชำระเงินต้น 6 เดือน-1 ปี หรือขยายระยะเวลาวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา