SCB ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลูกค้าทุกกลุ่ม 0.125-0.35% มีผลวันนี้ 22 พ.ค.

SCB ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม 0.125-0.35% บรรเทาผลกระทบภาระดอกเบี้ยให้ลูกค้าธนาคาร

หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 0.5% ในวันนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับลู้กค้าของธนาคารลง 0.125-0.35%

SCB Bank ไทยพาณิชย์
ภาพจาก Shutterstock

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้เป็นการเร่งฟื้นตัวทางการเงินทั้งในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน รวมถึงช่วยลดผลกระทบด้านต้นทุนดอกเบี้ยให้กับลูกค้าของธนาคาร

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทแบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) ปรับลดลงจาก 5.375% เหลือ 5.25%
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) ปรับลดลงจาก 6.095% เหลือ 5.845%
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate: MRR) ปรับลดลงจาก 6.345% เหลือ 5.995%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ที่มา – ธนาคารไทยพาณิชย์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา