SCB ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝาก เงินกู้ ตามรอยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบงก์ชาติ มีผล 7 ธ.ค. 65

เริ่มแล้ว! ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ ตามรอยการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติ

Thai baht

สัปดาห์ที่แล้ว แบงก์ชาติประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี เป็น 1.25% มีผลทันที วันนี้ SCB ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วทั้งกู้และฝาก ดังนี้

ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำในอัตราสูงสุด 0.45% เพื่อสร้างผลตอบแทนเงินออม

ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, MOR และ MRR ปรับขึ้นในอัตรา 0.125% – 0.25% มีผลวันที่ 7 ธันวาคม 65 (พรุ่งนี้) เป็นต้นไป

กฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ระบุ ท่ามกลางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นทั่วโลก กอปรกับสถานการณ์ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปของไทย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวลดลง แต่ยังสูงเกินกรอบเป้าหมายของแบงก์ชาติ ล่าสุด กนง. มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.00% เป็น 1.25% ต่อปี มีผลทันที

ธนาคารไทยพาณิชย์จึงประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นสูงสุด 0.45% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่อยู่ระหว่าง 0.25%-1.40% ต่อปี และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น 0.125% – 0.25% ต่อปี

โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate: MRR) จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.995% เป็น 6.120% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate: MLR) จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.500% เป็น 5.750% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.095% เป็น 6.345% ต่อปี ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยจะมีผลตั้งแต่ 7 ธันวาคม 65 (พรุ่งนี้)

ที่มา – SCB

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา