SCB คว้างรางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น People Management Award 2022

SCB รับรางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น ประจำปี 2565 (People Management Award 2022) สาขา The Best Learning and Development (ระดับ Advanced) ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เพื่อแสดงความชื่นชมองค์กรที่มีส่วนในการสร้างสรรค์คุณค่างานพัฒนาบุคลากรได้อย่างไม่มีขีดจำกัด พร้อมกับการบริหารองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีนายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมทีมงานร่วมรับรางวัล ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์คอมเพล็กซ์ 

scb

วรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา SCB Academy ได้ริเริ่มโครงการในการพัฒนาบุคลากรหลายโครงการ ทั้งพนักงานภายในและประชาชนทั่วไป เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาทั้งชุดความคิด (Mindset) ความรู้ และทักษะให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ วิถีการทำงานในรูปแบบใหม่ที่มีส่วนในการสร้างผลกระทบเชิงธุรกิจ ทั้ง DATA, Lean, Agile และ Design Thinking ที่เน้นให้พนักงานเรียนรู้และนำมาใช้จริงเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น นับเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจซึ่งทำควบคู่กันไปกับการสร้างความยั่งยืนระยะยาวให้กับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั้งประเทศ SCB Academy จึงเป็นศูนย์กลางของการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กรที่มีความสามารถในการสร้างทักษะใหม่ๆ ดูแลเรื่องการ Reskill, Upskill ให้พนักงานและช่วยพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่เดิม สร้างการเรียนรู้ให้สามารถตอบโจทย์ธุรกิจด้วยความยั่งยืน และรักษาพนักงานให้เติบโตไปด้วยกันภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก ทั้งนี้ SCB Academy ไม่ได้เป็นเพียงสถาบันการศึกษา แต่เป็น Change Facilitator หรือ คนที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”

scb

ตัวอย่างความร่วมมือที่ SCB Academy ได้ทำร่วมกับกลุ่มบริษัทและองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาทักษะทางด้าน Digital Skill ให้กับบุคคลทั่วไปเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานและสร้างอาชีพ จากโครงการที่ได้รับการตอบรับอย่างดี เช่น โครงการ Data Analytics for Upskilling เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการ Coding the Future เพื่อเพิ่มทักษะทางด้าน การพัฒนา Application และ Website และโครงการ AI on Cloud ที่เพิ่งเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เป็นสายอาชีพที่กำลังมาแรงในเวลานี้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับหลากหลายองค์กร เช่น กรมสรรพากร ไปรษณีย์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โรงพยาบาลศิริราช องค์การเภสัชกรรม ในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์กรในกลุ่มทักษะที่เป็นวิถีการทำงานในรูปแบบใหม่อีกด้วย

นอกจากนี้ SCB Academy ยังมุ่งพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership Development) ทักษะการโค้ช (Coaching Skills Development) ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานแห่งศตวรรษที่ 21 (Human Intelligence for Future Workforce) เพื่อสร้างผู้นำแห่งอนาคตให้มีความสามารถในการเป็น People Leader ที่สามารถนำทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งรับกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นมืออาชีพ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย รวมถึงสามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

scb

รางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น ประจำปี 2565 (People Management Award 2022) จัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ดำเนินการภายใต้แนวคิด The Benchmark of Excellence for the HR and People Development Profession เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และมาตรฐานของการบริหารงานบุคคลในองค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรต่างๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารคนไปพร้อมกับการบริหารองค์กร ยกระดับคุณภาพและประสิทธิผลทั้งต่อคนทำงานและองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน การได้รับรางวัล สาขา The Best Learning and Development (ระดับ Advanced) ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารไทยพาณิชย์ในการพัฒนาสร้างทักษะความรู้ที่พนักงานในองค์กรสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือไลฟ์สไตล์ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตในทุกด้านของพนักงาน เพื่อให้สามารถทดลองและพัฒนาตนเองได้อย่างไม่มีขีดจำกัด เป็นองค์กรที่น่าทำงานแห่งหนึ่งมีความใส่ใจสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่และมีความสุข

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา