SCB จับมือ MINOR เปิดตัว ESG-Linked Interest Rate Swap ใช้ผล ESG พิจารณาดอกเบี้ย

ธนาคารไทยพาณิชย์จับมือกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ยกระดับความร่วมมือการทำสัญญาอนุพันธ์ ป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน โดยนำผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ขององค์กรมาใช้เพื่อการพิจารณาอัตราดอกเบี้ย (ESG-Linked Interest Rate Swap) ที่มีผลต่อต้นทุนทางการเงินขององค์กร เป็นการต่อยอดความสำเร็จความร่วมมือในการทำสัญญาอนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ในปีที่ผ่านมาให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

SCB MINT ESG

โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณา 3 เรื่อง ดังนี้ หนึ่ง มีเรื่องผลดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) สอง ผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Score) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สาม ความสามารถในการลดปริมาณการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดรับกับบริบทสากลที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

ปีนี้ บริษัทไมเนอร์ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8 และได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัท “ดีเลิศ” 5 ดาว ในรายงาน Corporate Governance Report ประจำปี 2564 จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อเนื่องกันเป็นที่ 9 รวมทั้งบริษัทยังได้มีการลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวมาอย่างต่อเนื่อง โดยทดแทนด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้พลาสติกน้อยลงเมื่อเป็นไปได้

แพททริก ปูเลีย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั่วโลกให้ความสำคัญกับแนวคิดดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (ESG) ได้กลายเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้วิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจในภาคธุรกิจและการลงทุนอย่างกว้างขวาง ธนาคารไทยพาณิชย์มุ่งมั่นขับเคลื่อนการดำเนินเงินด้านความยั่งยืนผ่านกรอบยุทธศาสตร์ 3 เสาคือการเงินที่ยั่งยืน สังคมแห่งคุณค่า และสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคต

SCB

ครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการต่อยอดคุณค่าในเรื่อง ESG เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการทำสิ่งที่ดีต่อสังคมและโลก โดยธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เริ่มนำผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ขององค์กรมาใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยสำหรับธุรกรรมสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (ESG-Linked Interest Rate Swap)

เป็นการต่อยอดความร่วมมือจากการทำสัญญาอนุพันธ์ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ในปีที่ผ่านมาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และยังช่วยเสริมสภาพคล่องในตลาดเพื่อรองรับการใช้อัตราดอกเบี้ย THOR อย่างเต็มรูปแบบด้วย (อัตราดอกเบี้ย THOR: Thai Overnight Repurchase Rate คืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคาร อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ต่อหน่วยอยู่ที่ 0.49179 ณ วันที่ 16 พ.ย. 2564)

ไบรอัน เจมส์ เดลานี ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ระบุ แม้ว่าการแพร่ระบาดจากโควิด-19 จะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อธุรกิจอาหารและโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักขององค์กร แต่บริษัทก็เร่งปรับตัว โดยให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG จนนำมาสู่ความร่วมมือกับ SCB ในการทำสัญญาอนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR และเชื่อว่าจะช่วยให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทดีขึ้น

ที่มา – MINT, THOR

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา