SCB 10X เตรียมงบ 50 ล้านเหรียญ ลงทุนรอบใหม่สตาร์ทอัพทั่วโลกเน้นกลุ่ม FinTech

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) บริษัทโฮลดิ้งคอมพานีในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าภารกิจ Moonshot Mission (มูนช็อต มิชชั่น) มุ่งลงทุนในบริษัทเทคคอมพานี และสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขีดความสามารถใหม่ด้านเทคโนโลยีผ่านการลงทุนที่สามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด

scb 10x

ล่าสุดประกาศเตรียมเม็ดเงิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตั้งเป้าลงทุนในสตาร์ทอัพทั่วโลกโดยเปิดกว้างตั้งแต่ระยะเริ่มต้น (early stage) ไปจนถึงระยะที่ธุรกิจเติบโต (growth stage) มุ่งเน้นกิจการในกลุ่ม Blockchain การบริการทางการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง (Decentralized Finance – DeFi) และสินทรัพย์ดิจิทัล เตรียมพร้อมวางรากฐานระบบการเงินดิจิทัลแห่งโลกอนาคต

มุขยา พานิช Chief Venture and Investment Officer บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) กล่าวว่า Blockchain คือ โครงสร้างพื้นฐานใหม่สำหรับการดำเนินธุรกิจทั้งแบบรวมศูนย์ (Centralized) และ ไร้ศูนย์กลาง (Decentralized) ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ช่วยลดต้นทุนการประกอบการ สามารถลดค่าดำเนินการในการการทำธุรกรรมลง ให้ความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลขั้นสูงสุด เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลได้อย่างปลอดภัยจากการแก้ไขหรือโจรกรรม ให้ความโปร่งใส สามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินการได้ทุกขั้นตอน และ ไร้พรมแดน สามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดในโลก

scb 10x

นอกจากนี้เทคโนโลยีบล็อกเชนจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการเงิน เพิ่มขีดความ สามารถในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ SCB 10X เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างการให้บริการทางการเงินในปัจจุบัน (Centralized Finance) และการให้บริการทางการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง (Decentralized Finance) ในอนาคต

สำหรับงบลงทุน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของ Venture Capital Fund ในครั้งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อการลงทุนในกิจการที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีบล็อกเชน การบริการทางการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง (Decentralized Finance – DeFi) และ สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) โดยเฉพาะจะลงทุนในสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นถึงระยะเติบโตทั่วโลกในบริษัทที่มีบล็อกเชนเป็นโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงสตาร์ทอัพผู้พัฒนาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับนวัตกรรมบล็อกเชน และการบริการทางการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง (Decentralized Finance – DeFi) เพื่อเตรียมพร้อมให้ธนาคารสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา