อบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย” เพื่อความปลอดภัยในการทำงานช่วงโควิด-19

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือ จป มีความสำคัญในการทำงานอยู่แล้ว เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ ราบรื่นและต่อเนื่องไม่สะดุด ความปลอดภัยคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการทำตามกฎหมายกำหนด คือ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

safesiri

ยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 การอบรม จป จึงจำเป็นมากย่ิงขึ้นกว่าเดิม เพราะต้องดูแลความปลอดภัยที่เกี่ยวกับโควิด-19 เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

ประวิทย์ เทพสงเคราะห์ CEO ศูนย์ฝึกอบรม เซฟสิริ (ประเทศไทย) บอกว่า ช่วงโควิด-19 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ออกประกาศแนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

safesiri

ตามปกติความปลอดภัยของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของผู้ประกอบการอยู่แล้ว ซึ่งการอบรม จป หัวหน้างานและ จป บริหาร จะมีส่วนช่วยอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจและจัดการกับสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างถูกต้อง หัวหน้างานสามารถดูแลพนักงาน พื้นที่การทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

safesiri

และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด ศูนย์ฝึกอบรม เซฟสิริ ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร ผ่านออนไลน์ขึ้น ใช้ระยะเวลา 2 วัน หรือประมาณ 12 ชั่วโมง ซึ่งช่วยให้มีความปลอดภัยจากโควิด ไม่ต้องเดินทาง และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเนื้อหาประกอบด้วย

วันที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

 • ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
 • การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
 • สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ 2 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน

 • การตรวจความปลอดภัย
 • การวิเราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร จากไฟฟ้า จากการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัสดุ
 • การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานกานประกอบการ
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
 • การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
 • การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE

safesiri

ทั้งหมดคือหลักในการทำงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อความปลอดภัยในสถานประกอบการ และเมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย ก็จะกลับฝึกอบรมได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัย เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ การฆ่าเชื้อสถานที่ ฯลฯ

องค์กรที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.safesiri.com

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา