ทัพเรือเตรียมซื้อโดรนกว่า 4 พันล้านบาทจากอิสราเอล ราคานี้ยกเว้นค่าอากรแล้ว

โฆษกกองทัพเรือชี้แจงผลการคัดเลือกอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง กองทัพเรือ (UAV หรือ Unmanned Aerial Vehicle อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน) บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกคือ บริษัท Elbit Systems Ltd. จากอิสราเอล เสนอราคา 120 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 4,004,652,000 บาท (สี่พันสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่ยกเว้นค่าอากรทางศุลกากร แต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว

Royal Thai Navy

สำหรับขั้นตอนต่อไป อยู่ในระหว่างการจัดทำร่างสัญญาโดยคณะกรรมการร่างสัญญาเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารเรือ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นการลงนามระหว่างคู่สัญญา คือ กองทัพเรือ บริษัท Elbit Systems Ltd และคณะกรรมการความร่วมมือการป้องกันการทุจริตหรือ ค.ป.ท. ลงนามร่วมกัน 3 ฝ่าย

โฆษกกองทัพเรือยืนยันว่า กองทัพเรือยังคงเดินหน้าพัฒนากองทัพเรือให้มีความทันสมัย เข้มแข็ง สามารถปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อสร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้กับประชาชนและประเทศชาติ โดยคำนึงถึงกรใช้งบประมาณที่คุ้มค่าสูงสุด

อย่างไรก็ดี สำหรับประเด็นการจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (UAV) นี้ เคยมีการชี้แจงจากกองทัพเรือนี้ เคยมีประเด็นเรื่องการจัดซื้อไม่โปร่งใส ทางกองทัพเรือชี้แจงว่าการจัดซื้อนี้ทำโดยการคัดเลือกจากคุณสมบัติและขีดสมารรถนะความต้องการของกองทัพเรือ การรับรองมาตรฐานด้านการบิน ความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานด้วย มีความสามารถในการอยู่รอดสูงทั้งทางทะเลและทางบก มีค่าใช้จ่ายต่ำ

ส่วนเรื่อง UAV แบบ Hermes 900 ของอิสราเอล เป็น UAV ที่กองทัพเรือประเทศอื่นไม่เคยใช้งานมาก่อน มีประวัติการตกบ่อยนั้น ทางกองทัพเรือชี้แจงว่า ทุกบริษัทที่กองทัพเรือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ มีใช้กันในหลายประเทศ ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ส่วนประวัติอุบัติเหตุ ประเทศอื่นๆ ก็มีประวัติเหมือนกันหมด ดังนั้นการตกของ UAV ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของระบบและผู้บังคับเครื่อง แต่เกิดจากสาเหตุอื่น อาทิ การต่อต้านจากฝ่ายตรงข้าม สภาพอากาศที่แปรปรวน ทักษะผู้บังคับเครื่อง กองทัพเรือยืนยันว่าการจัดหา UAV เป็นไปด้วยความโปร่งใส

ที่มา – โฆษกกองทัพเรือ, กองทัพเรือ, Shephard Media

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา