กกต. เคาะแล้ว เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 เตรียมตีพิมพ์ลงราชกิจจานุเบกษา

จดไว้ได้เลย กกต. ได้กำหนดวันเลือกตั้งมาแล้วคือ 24 มีนาคม 2562 หลังราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปของปี 2562 มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภาพจาก Shutterstock

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จำนวน 4 มาตรา โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 และมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 267 (1) (2) (3) และ (4) มีผลใช้บังคับแล้ว สมควรกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ขณะเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการคือในวันที่ 24 มีนาคม 2562 หลังจากมีการประชุมในช่วงบ่ายที่ผ่านมา

โดยกำหนดการอื่นๆ ได้แก่

  • วันเปิดรับสมัคร ส.ส. ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
  • ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 4 -16 มีนาคม 2562
  • ลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง (เลือกตั้งล่วงหน้า) วันที่ 17 มีนาคม 2562

ทางด้านดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตอบรับวันประกาศเลือกตั้งของ กกต. อย่างดี โดยดัชนีล่าสุดอยู่ที่ 1,617.38 จุด บวกไป 15.61 จุด มูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 67,698.91 ล้านบาท

ที่มา – เอกสารจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, หนังสือพิมพ์มติชน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ