PwC เผย ช่วงครึ่งหลังปี 63 ธุรกิจปรับตัว ดีล M&A เพิ่มขึ้น 18% ทั่วโลก กลุ่มเทคฯ-โทรคมสูงสุด

PwC เผย ช่วงครึ่งหลังปี 63 จำนวนการควบรวมกิจการ หรือ M&A เพิ่มขึ้น 18% ทั่วโลกจากการพยายามปรับตัวของธุรกิจ ซึ่งข้อตกลงส่วนมากมีมูลค่าค่อนข้างสูงโดยเฉพาะข้อตกลงในกลุ่มเทคโนโลยีและโทรคมนาคมที่มูลค่าข้อตกลงช่วงครึ่งหลังปี 63 เพิ่มขึ้นเป็น 118% และ 300% ตามลำดับ

PwC M&A

PwC บริษัทที่ปรึกษาด้านบัญชีเผยตัวเลขการทำ Mergers and Acquisitions (M&A) หรือการควบรวมกิจการของบริษัทต่างๆ เพิ่มขึ้นสูงขึ้นทั่วโลกในช่วงครึ่งหลังปี 63 โดยมีการทำข้อตกลงเพิ่มขึ้น 18% และมีการเพิ่มขึ้นของมูลค่าข้อตกลงมากถึง 94% จากการทำข้อตกลงขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

PwC มองว่าการเพิ่มขึ้นของมูลค่าและจำนวนข้อตกลง M&A มีสาเหตุมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้หลายธุรกิจต้องกลับมาประเมินทางรอดของตัวเองและเร่งเดินหน้าปรับตัวเพื่อยกระดับธุรกิจให้สามารถอยู่รอดต่อไปได้โดยเฉพาะในด้านการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งการควบรวมกิจการเป็นวิธีการปรับตัวนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ที่รวดเร็วที่สุด

ข้อมูลจากรายงานวิเคราะห์ Global M&A Industry Trends ของ PwC ระบุว่า เฉพาะในช่วงครึ่งหลังปี 63 บริษัทต่างๆ ได้ทำข้อตกลง M&A ขนาดใหญ่ไปทั้งหมด 56 ครั้งเพิ่มขึ้นเกินเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี 63 ที่มีการทำ M&A ขนาดใหญ่ 27 ครั้ง โดยอเมริกาเป็นทวีปที่มีมูลค่าการควบรวมเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ 200% และมีการเพิ่มขึ้นของ M&A 20% ขณะที่โซนยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียแปรซิฟิกมีจำนวนการควบรวมเพิ่มขึ้น 17%

PwC รายงาน
ภาพจาก Zoom

อุตสาหกรรมที่มีการทำ M&A มากที่สุดในช่วงครึ่งปีหลังคือภาคเทคโนโลยีและโทรคมนาคม โดยภาคเทคโนโลยีมีการควบรวมกิจการเพิ่มขึ้น 34% และมีมูลค่าการทำข้อตกลงเพิ่มขึ้น 118% ขณะที่ภาคโทรคมนาคมมีจำนวนข้อตกลงเพิ่มขึ้น 15% และมีมูลค่าการทำข้อตกลงเพิ่มประมาณ 300% จากการทำข้อตกลงขนาดใหญ่ทั้งหมด 3 ฉบับ

อย่างไรก็ตาม PwC มองว่ากระแสการควบรวมกิจการที่เกิดขึ้นนอกจากแรงกระตุ้นจากโควิด-19 ที่ทำให้เกิดการแย่งชิงสินทรัพย์ทางดิจิทัลและเทคโนโลยีในตลาดกันอย่างดุเดือด ธุรกิจต่างๆ ยังมองการลงทุนใน M&A เป็นช่องทางในการเพิ่มมูลค่าและสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจสำหรับการเปลี่ยนแปลงของเทรนในอนาคตเช่นกัน

เพิ่มเติมการควบรวมกิจการที่ผ่านมา:

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา