PTT Station ผุดโครงการ “ไทยเด็ด” เปลี่ยนปั๊มน้ำมันให้เป็นศูนย์กลางชุมชน กระจายได้สู่ท้องถิ่น

ปัจจุบัน PTT Station ให้บริการในแหล่งชุมชนหลายจุดทั่วไทย นอกจากเป็นสถานที่ที่คนเดินทางต้องแวะเพื่อเติมเชื้อเพลิงแล้ว PTT Station ยังเป็นแหล่งสัญจรชั้นดีของคนที่อยากซื้อของ พักผ่อนจากการเดินทางอันยาวนาน 

ภายใน PTT Station ยังมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรม รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของชุมชนโดยรอบสถานีบริการมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ  PTT Station เป็นมากกว่าปั๊มน้ำมัน แต่เป็นแหล่งช้อปปิ้งของดีของท้องถิ่นได้ด้วย

ด้วยเหตุนี้ PTT Station จึงผุดโครงการ “ไทยเด็ด” คัดเลือกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นของดีของเด่นประจำท้องถิ่นต่างๆ มาจำหน่ายในสถานีบริการ PTT Station เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยจะมีการจัดแสดงและดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้แก่คนสัญจรไปมาคือ

  • มุมสินค้าไทยเด็ด PTT Station ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันคัดเลือกผลิตภัณฑ์แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนที่เป็นของดีของเด่นประจำท้องถิ่นไปวางจำหน่ายบน “มุมสินค้าไทยเด็ด” ในสถานีบริการ PTT Station 

ตัวอย่างสินค้าที่คนจะได้เห็นคือ ผัดไทยภูเขาไฟ จ.บุรีรัมย์ ใช้เส้นผัดไทยที่ผลิตจากข้าวที่ปลูกบนดินภูเขาไฟที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์, สินค้าเกษตรแปรรูป B-Garlic (กระเทียมดำ) จ.ลำพูน ใช้กระเทียมสดในจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด, สินค้าหัตถกรรม/ผลิตภัณฑ์จากกระจูด จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น

  • ตลาดไทยเด็ด จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งในสถานีบริการ PTT Station ให้เป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ โดยคัดเลือกสินค้าเกษตร อาหาร หรือสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือ ที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นโดยรอบสถานีฯ มาจำหน่ายในพื้นที่ที่จัดสรรไว้ พร้อมทั้งออกแบบตกแต่งสถานที่ด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการ ให้เข้าไปเลือกซื้อสินค้า โดยใช้ชื่อพื้นที่ดังกล่าวว่า “ตลาดไทยเด็ด” 
  • ตู้ ปณ. ไทยเด็ด โดย PTT Station ร่วมมือกับ ไปรษณีย์ไทยนำผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนในระบบ E-Commerce ของ ไปรษณีย์ไทย (www.thailandpostmart.com) มาจำหน่ายผ่านจุดบริการ ณ PTT Station (Online to Offline) โดยใช้ระบบของไปรษณีย์ไทย ในการบริหารจัดการการจำหน่าย และกระจายสินค้า โดยจุดบริการ ณ สถานีบริการ PTT Station นี้มีชื่อว่า “ตู้ ปณ. ไทยเด็ด” โดยปัจจุบันมีร้าน ตู้ ปณ. ไทยเด็ด ต้นแบบ 2 สาขา ได้แก่ ที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขาบางบ่อ และสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขากิ่งแก้ว

ภาพลักษณ์ของ PTT Station ในสายตาคนไทยทุกวันนี้เป็นมากกว่าปั๊มน้ำมันมานานแล้ว เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกคนเดินทาง ทั้งห้องน้ำสะอาด ร้านกาแฟ ร้านขายของ ซึ่งการผุดโครงการไทยเด็ด ทำให้ภาพลักษณ์ของPTT Stationเปลี่ยนไปอีกครั้ง จากสถานีบริการน้ำมันและอำนวยความสะดวก กลายมาเป็นศูนย์กลางกระจายรายได้สู่ชุมชน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา