สำนักงานสถิติฯ เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาประเทศมาก-มากที่สุด 29.8%

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จัดเก็บข้อมูลและสถิติตัวเลข รวมทั้งสำรวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลักๆ ของรัฐบาล รายงานคณะรัฐมนตรีทราบ เป็นผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2563 (ครบ 1 ปี) โดย สสช. สอบถามประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ จำนวน 6,970 คน ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2563 สรุปสาระสำคัญดังนี้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ภาพจาก ทำเนียบรัฐบาล

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ประเด็นการติดตามข้อมูลข่าวสารรัฐบาล พบว่า

 • 78.6% ติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล
 • 93.7% ช่องทางที่ติดตามมากที่สุดคือโทรทัศน์
 • 50.1% ติดตามผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ เฟสบุค ไลน์
 • 21.4% ไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุผลคือ ไม่สนใจ, ไม่มีเวลา, ไม่ว่าง, ไม่ชอบ

ความพึงพอใจในภาพรวมการดำเนินของรัฐบาล

 • 33.4% ประชาชนพอใจมาก-มากที่สุด
 • 48.0% ปานกลาง

นโยบายที่ประชาชนพอใจในระดับมาก-มากที่สุด 5 อันดับแรก

 • โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี
 • นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน วิกฤตมีสิทธิทุกที่ (UCEP)
 • มาตรการช่วยเหลือเกษตรการที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

เรื่องที่ชุมชน หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน 

 • 29.9% คนในชุมชนว่างงาน /ไม่มีอาชีพที่มั่นคง
 • 18.7% สินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง/ ค่าครองชีพสูง
 • 18.0% สินค้าเกษตรกรราคาตกต่ำ/ ต้นทุนการผลิตสูง
 • 16.7% ภัยธรรมชาติ
 • 7.3% ปัญหายาเสพติด

ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล พบว่า

 • 29.8% ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศระดับมาก-มากที่สุด
 • 48.7% เชื่อมั่นปานกลาง
 • 18.4% เชื่อมั่นน้อยและน้อยที่สุด
 • 3.1% ไม่เชื่อมั่นเลย
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประยุทธ์ จันทร์โอชา – ภาพจากทำเนียบรัฐบาล

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สสช. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 • ควรช่วยเหลือกลุ่มคนตกงาน/ ว่างงาน โดยควรมีการดำเนินการเชิงรุกในระดับชุมชน/ หมู่บ้าน เช่น การจ้างงานชั่วคราว การหาตลาดรองรับสินค้าของชุมชน การจัดอบรมวิชาชีพ รวมท้งการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะกลุ่มอิสระที่ไม่มีสวัสดิการด้านแรงงาน เช่น เกษตรกร ผู้มีอาชีพค้าขาย และรับจ้างทั่วไป
 • ควรให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านค่าครองชีพ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและการลดค่าสาธารณูปโภค
 • ควรให้ความช่วยเหลือเกาตรกรในการประกอบอาชีพ เช่น การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ การหาตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ การพยุงราคาสินค้าเกาตร และการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานเกษตรสมัยใหม่ (Smart farmer)

ที่มา – ทำเนียบรัฐบาล

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา