เปิดคัมภีร์กรุงศรีออโต้ สร้างองค์กรอย่างไรให้ครองใจคนรุ่นใหม่: ทำงานสนุก มีความสุข ปลุกพลังสร้างสรรค์ผลงาน

ในโลกยุคปัจจุบันบุคลากรคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรและพนักงานเติบโตไปด้วยกัน บทความนี้จะพามาเจาะวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กร กรุงศรี ออโต้ ผู้ให้บริการด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์รายใหญ่ของไทย ภายใต้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทำอย่างไรให้ทีมงานแข็งแกร่ง ขณะเดียวกันคนทำงานก็มีความสุข สนุกกับการทำงานไปด้วย

Krungsri Auto

คงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เผยถึงนิยามในการผลักดันองค์กรให้คนรุ่นใหม่รักในงานที่ทำและสนุกกับการทำงานไว้ว่า การสร้างกรุงศรี ออโต้ ให้เป็นองค์กรที่ Fun, Kind and Motivating Place to Work หรือการทำให้พนักงานมีความสุขและสนุกในการทำงานและยังสร้างแรงจูงใจที่ดีในการทำงานนั้น พนักงานก็ต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพเต็มที่ เพื่อจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานและเกิดแรงจูงใจที่ดีในการทำงานต่อไป ซึ่งทางองค์กรได้พูดคุยกับพนักงานหลากพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็น ทำให้เข้าใจและนำมาสู่การพัฒนารูปแบบการทำงานขององค์กรให้เท่าทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ผลักดันความเป็นเลิศของพนักงานทุกคนให้ได้มากที่สุด (Bringing Out The Best In You) สู่การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง (high performing organization) และน่าทำงานสำหรับพนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ปัจจัยสำคัญในการสร้างองค์กรให้มีความสุข สร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

คงสินมองว่าคุณสมบัติที่จะผลักดันให้องค์กรมีความสุข ทำให้พนักงานมีความสนุกสนานในการทำงานนั้นแบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ (1) ปัจจัยด้านพนักงาน องค์กรต้องเปิดกว้าง พร้อมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายจากพนักงาน มีการสำรวจความคิดเห็นพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าใจถึงความต้องการในด้านต่างๆ พร้อมส่งเสริมศักยภาพ และช่วยสร้าง career path ที่ชัดเจนให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการนำแนวคิดที่น่าสนใจจากพนักงานมาต่อยอดให้ธุรกิจกรุงศรี ออโต้ เติบโตต่อไปได้ 

(2) ปัจจัยด้านองค์กร องค์กรต้องเข้าใจและยอมรับความหลากหลายของพนักงาน ไม่แบ่งแยกกีดกัน ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสวัสดิภาพของพนักงานให้ครอบคลุม 4 ด้าน ดังนี้ (1) สุขภาพกาย ควรส่งเสริมให้พนักงานชวนกันออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกัน (2) สุขภาพใจ ควรจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา เพื่อให้พนักงานสามารถปรึกษาได้เมื่อเกิดความเครียด (3) สุขภาพการเงิน ควรให้ความรู้ในด้านการจัดการทางการเงิน มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาหรือแนะนำการวางแผนทางการเงิน (4) ความรู้สึกทางจิตใจ ควรให้ความสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ให้พนักงานสามารถผลักดันผลงานได้อย่างโดดเด่นสม่ำเสมอ 

องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่อยากมาทำงานด้วย

ในโลกแห่งการทำงานยุคปัจจุบัน เราจะเห็นว่า อาการ Burnout หรืออาการหมดไฟจากการทำงานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้คนที่เป็นคนทำงานหลากหลายวัยที่ประสบปัญหาเช่นนี้ งานวิจัยหลายชิ้นยังระบุอีกว่าในหลายประเทศ คนรุ่นใหม่พร้อมจะละทิ้งเป้าหมายและใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆ เพราะไม่เห็นความก้าวหน้าและเลิกยึดติดการทำงานในรูปแบบเดิมๆ กรุงศรี ออโต้มองเห็นปัญหาดังกล่าวและยึดหลักการในการบริหารองค์กรเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและยอมรับความหลากหลายของพนักงาน 

นอกจากการส่งเสริมปัจจัยต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพการเงิน สุขภาพใจ สุขภาพกาย และความรู้สึกทางจิตใจแล้ว กรุงศรี ออโต้ ยังยึดหลักการให้ความยืดหยุ่นสูง เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานแบบ Hybrid พนักงานสามารถเลือกทำงานจากทางบ้านหรือที่สำนักงานก็ได้ อีกทั้งสวัสดิการก็ปรับได้ตามความต้องการของพนักงาน ทำให้เกิดความคล่องตัวสูงและสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานอยากทำงานและสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขด้วย 

Krungsri Auto
คงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

รางวัล Digital CX Awards 2022 คือตัวการันตีความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เท่าทันกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในทุกยุคสมัย พร้อมยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลเพื่อคนยุคใหม่อย่างแท้จริง

ปี 2022 กรุงศรี ออโต้ สามารถคว้ารางวัล Digital CX Awards 2022 สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญในด้านดิจิทัลอย่างยิ่ง ไม่ใช่แค่เพียงพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และนวัตกรรมด้านดิจิทัลอย่างครบครัน ทางองค์กรยังมีโครงการจัดอบรมให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้ เพิ่มทักษะด้านดิจิทัลใหม่ๆ  รวมถึงสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดของตัวเอง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้พนักงานสามารถ “ดึงจุดแข็ง เสริมจุดแกร่ง” (Bringing Out The Best In You) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำ Data Bootcamp ร่วมกับอาจารย์จากสถาบันชื่อดัง ที่ช่วยเสริมศักยภาพด้านดิจิทัล ผ่านการพัฒนาและออกแบบ Digital Product และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่ดีและทันสมัยให้กับลูกค้า ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัลด้วย 

การสร้างคุณค่าให้พนักงานทั้งในด้านการเสริมความรู้และทักษะใหม่ๆ ดังกล่าว ช่วยผลักดันให้ธุรกิจและบริการของกรุงศรี ออโต้ เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและโดดเด่น อีกทั้งการที่องค์กรอยู่ภายใต้สถาบันการเงินชั้นนำของญี่ปุ่น MUFG ที่มีความมั่นคงทางการเงิน ทำให้องค์กรมีเครือข่ายในระดับโลก สามารถสนับสนุนให้องค์กรเติบโต พัฒนาให้พนักงานมีศักยภาพที่เติบโตก้าวหน้าและทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้น 

Krungsri Auto

การพัฒนาแผนให้ทำได้ตามเป้าหมายและทิศทางในอนาคต

กรุงศรี ออโต้ มีเป้าหมายคือ การสร้างสรรรค์ชีวิตให้ผู้คนใช้รถได้ดีขึ้น ซึ่งพนักงานก็เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น สิ่งสำคัญคือการสร้างสรรค์แนวทางที่จะทำให้พนักงานทุกคนรับรู้ทิศทางตรงกันเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ทางองค์กรจึงเน้นการสื่อสารอย่างทั่วถึง ผ่านเครื่องมือต่างๆ อาทิ การประชุม Townhall Meeting การกำหนด KPI ไปจนถึงการประเมินผลลัพธ์ในการทำงาน เป็นต้น 

การจะทำให้องค์กรมุ่งสู่อนาคตได้ต้องมีความยืดหยุ่นสูง เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว มีการทำงานแบบ Agile โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้พร้อมๆ กับการเสริมความรู้และทักษะด้านดิจิทัลให้พนักงาน เพื่อจะผลักดันองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและสร้างสรรค์ชีวิตผู้ใช้รถให้ดีขึ้นต่อไป

สรุป

การทำงานในโลกยุคใหม่ไม่ได้ยึดระบบการบริหารแบบ Top down หรือการใช้คำสั่งจากผู้บังคับบัญชา การทำงานตามสั่งจากระดับบนสู่ระดับล่างเพื่อทำให้องค์กรเดินหน้าแบบโลกยุคเดิมอีกต่อไป กรุงศรี ออโต้ พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การทำงานในโลกยุคนี้ที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต้องใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งจากพนักงานที่เป็นกลไกหลักในการผลักดันร่วมกับองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า ขณะเดียวกันองค์กรก็เปิดกว้างมากขึ้น ยอมรับความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลายของพนักงาน พร้อมสอบถามสำรวจความคิดเห็นพนักงานหลากหลายพื้นที่ด้วยความใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง 

ในโลกยุคหลังโควิดระบาด กรุงศรี ออโต้มีความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานแบบไฮบริด เลือกได้ว่าจะทำงานที่สำนักงานหรือทำงานจากบ้าน ไม่เพียงแค่นั้น ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของพนักงาน ทางองค์กรก็ให้ความสำคัญครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านกาย ด้านจิตใจ และด้านการเงิน รวมทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเพิ่มทักษะได้เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอด้วย ถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยผู้คนทุกระดับอย่างแท้จริง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา